Anayasa Hukuku Dergisi 7. Cilt 12. Sayı Çıktı

İÇİNDEKİLER/INDEX/SOMMAIRE
SUNUŞ 509
FOREWORD 511

MAKALELER/ARTICLES

İnsanlık Hakları Evrensel Bildirgesi Projesinin İçerimleri
Implications of the Universal Declaration of the Rights of Humankind Project
Les implications du projet de déclaration universelle des droits de l’Humanité
Catherine Le Bris 
Çev./Translated by: Erkan Duymaz 513

Afet Hallerinde İnsanlık İlkesi
Humanity Principle in the Situation of Disaster
Le principe d’humanité en cas de catastrophe
Catherine Le Bris 
Çev./Translated by: Gülden Kurt/Gökçe Gökçen 547

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin İnsanlık Haklarının 
Gerçekleştirilmesine Potansiyel Katkısı
The Potential Contribution of the European Convention on Human 
Rights to the Fulfilment of Rights of Humankind
Erkan Duymaz 579

Mali Güce Göre Ödeme Anayasal İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülüklere Uygulanabilirliği
The Feasibility of Constutional Ability to Pay Principle in Terms of 
Tax-Like Financial Liabilities
Uğur YİĞİT 
İlhami ÖZTÜRK 609

ANAYASAL KAZANIMLAR BİLANÇOSU 
(ÖZEL DOSYASI)
ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL ACHIEVEMENTS 
(SPECIAL FILE)

Anayasal Kazanımlar Bilançosu
Analysis of Constitutional Achievements
İbrahim Ö. Kaboğlu 649

Türkiye’de Yeni Anayasa Arayışları ve 2017 Anayasa Değişiklikleri
The Search for a New Constitution and 2017 Constitutional Changes 
in Turkey
Sevtap Yokuş 665

Avrupa Konseyi Anayasal Birikimi Işığında 2017 Anayasa Değişikliği
2017 Constitutional Amendmend in the Light of Council of Europe’s 
Constitutional Accumulation
Erkan Duymaz 683

Anayasal Kazanımlar Bilançosu -2012-2013 Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu Deneyimi-
The Experience of 2012-2013 Reconciliation Committee
Özen Ülgen 699

Türkiye’nin Anayasal Birikimine Sivil Toplum Katkısı
Contribution of Civil Society to the Constitutional Accumulation 
of Turkey
Ozan Erözden 703

Anayasal Birikime Sivil Katkının Ortak Paydaları
Common Ground of Civil Contribution to the Constitutional 
Accumulation
Mustafa Ertin 707

16 Nisan Anayasa Değişikliği: Osmanlı-Türkiye Anayasacılığının İkinci Büyük Kopuşu
Constitutional Amendment of 16 April: The Second Big Break of the 
Ottoman-Turkish Constitutionalism
Demirhan Burak Çelik 715

KİTAP TANITIMI/BOOK REVIEW 721

SUNUŞ

ANAYASAL GEÇİŞ DÖNEMİ: BELİRSİZLİK Mİ, ANAYASASIZLIK MI?

Dergi’nin önceki sayısının sunuş yazısı, “Olağanüstü halde Anayasa değişikliği: anayasal düzenin sonu mu?” başlığını taşımakta idi. Sunuşun son paragrafı, “Anayasal geçiş dönemi” (IV) başlığını taşıyordu.
16 Nisan 2016 tarihli halkoylaması sonucu kabul edilen Anayasa Değişikliğine dair 6771 sayılı Kanun, anayasal geçiş döneminin özelliklerini belirler. 6771 sayılı Kanun, parçalı yürürlüğe girdiği için bir çok belirsiz durumu da beraberinde getirmiş bulunuyor. Ne var ki, Anayasa ve uygulama arasındaki farklılaşma, parçalı yürürlüğe giriş tarzından daha yoğun ve yaygın belirsizliklere yol açtı. Bugün yaşanan “anayasal kaos” ile “anayasa dışı yönetim” arasında doğrudan ilişki var.
OHAL yönetiminin alışkanlık haline getirilmesi ve KHK’leri kullanım şekli, anayasa dışı yönetimin başlıca göstergesi. Bu durum, anayasasızlaştırmanın derinleşmesi ve süreklileşmesi olarak da yorumlanabilir.
Anayasa Hukuku Dergisi’nin iki kısımdan oluşan bu sayısı, şöyle bir yeniliği kapsamına alıyor. Birinci kısım, yani ana bölüm, hakemli makakelerden oluşuyor. Buna karşılık, “anayasal kazanımlar dosyası”, 2017 Anayasa değişikliği vesilesiyle yapılan bir ilk değerlendirme niteliğinde.
Makaleler yelpazesi, çok geniş olmasa da, içerik olarak çeşitliliği yansıttığı söylenebilir. İnsanlık Hakları Evrensel Bildirgesi, son yıllarda gerçekleştirilen yeni çalışmaların ürünü. Mali anayasa hukuku da genellikle ihmal edildiği için, bu yöndeki açılımda kayda değer. Siyasal iktidarın dengelenmesi sorunu ise, Türkiye’deki anayasacılık sorunsalının bağrında yer almaktadır.
Anayasal kazanımlar dosyasına gelince; aynı adla ANAYASA-DER’de 21 Ekim 2017 günü yapılan yuvarlak masa toplantısının ürünü olan bu dosya, Türkiye’nin yaşadığı derin anayasal bunalım ve Anayasa tarihinin büyük dönemeci bakımından pek anlamlı. Konu dört açıdan ele alınmış bulunuyor:
-Osmanlı-Cumhuriyet dönemleri pozitif anayasa hukuku kazanımları,
-Türkiye’nin uluslararası hukuk kazanımları,
-TBMM’de anayasal uzlaşma anlayışı bağlamında yürütülen çalışmaların ürünü olan kazanımlar,
-Sivil toplum örgütlerince gerçekleştirilen anayasa çalışmalarının ortak paydaları.
Bu dörtlü kazanım, Anayasa hukukumuzun ortaklaşa sahiplenilmesi gereken asgari müşterekleri olarak da görülebilir.
– Bu vesile ile 10. sayıda yer alan iki dildeki makalelerin çevirmenlerinin adlarını gecikmeli olarak da olsa belirtmeyi görev addediyorum; “Interrogations Autour Des Principes Constitutionnels Intangibles” (Çeviren: İrem Berksoy); “Le Contrôle Juridictionnel Des Amendements Constitutionnels Dans La Région Andine” (Serkan Köybaşı).
İyi okumalar…

İbrahim Ö. Kaboğlu

 

FOREWORD

CONSTITUTIONAL TRANSITION PERIOD:
UNCERTAINTY OR CONSTITUTIONLESS?

The foreword of the previous issue carried the title “Constitutional Change Under the State of Emergency: The End of the Constitutional Order?” And the last paragraph of the foreword (IV) carried this heading: “Constitutional Transition Process”
The Law no. 6771 on the Amendment of the Constitution, approved by the referendum held on 16 April 2017, specifies the characteristics of the constitutional transition period. The Law has introduced many uncertainties as it has entered into force in a piecemeal fashion. However, the divergence between the Constitution and practice has led to more intense and widespread uncertainties compared to the way it has entered into force. There is a direct relationship between the “constitutional chaos” and the “non-constitutional administration” that is happening today.
The main indicator of non-constitutional administration is the state of emergency administration becoming a routine and the use of decree-laws. This can also be interpreted as the deepening and continuation of the deconstitutionalization.
This two-part issue of the Journal of Constitutional Law comes with a novelty. The first and the main part consists of refereed articles. The “Constitutional Achievements” file, on the other hand, is an initial assessment of the constitutional amendment of 2017.
It can be said that although the articles are not of a wide range, they reflect diversity as content. The Universal Declaration of Humanity Rights is the product of the work carried out in recent years. And the often-neglected financial constitutional law is also worthy for offering an insight in this direction. When it comes to the balancing of political power, it is in the heart of the constitutionalism problematic of Turkey.
As for the file on Constitutional Achievements, product of the namesake round table held on 21 October 2017 at ANAYASA-DER, is very meaningful with regard to Turkey’s deep constitutional crisis and the turning point in its constitutional history. The question is addressed from four perspectives:
– Positive constitutional law achievements in Ottoman-Republican periods,
– Turkey’s achievements on international law,
– Achievements as product of the works carried out in the Grand National Assembly of Turkey (GNAT) with the understanding of constitutional consensus,
– Common denominators of constitutional works performed by NGOs.
These four can also be seen as a common ground for our constitutional law on which everyone should meet.
I therefore take it as a duty to mention, although with delay, translators of the two articles published in the 10th issue whose names were missing: “Interrogations autour des Principes Constitutionnels Intangibles” (translated by İrem Berksoy); “Le Contrôle Juridictionnel des Amendements Constitutionnels dans la Région Andine” (translated by Serkan Köybaşı).
Enjoy the reading…

İbrahim Ö. Kaboğlu

Write the message

Your email address will not be published.