TÜZÜĞÜMÜZ

DERNEK TÜZÜĞÜ

MADDE 1- Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin ismi “Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği” dir.

Derneğin merkezi Istanbul’dadır.

MADDE 2- Derneğin Amacı

Derneğin amacı; Anayasa Hukuku öğreti ve uygulamalarını izlemek, Anayasa Hukukunun ulusal ve uluslararası alanlardaki gelişimini incelemek, anayasal gelişmelere yönelik olarak Türkiye’nin bilimsel bilgi birikimine ve Anayasa Hukuku bilimine ve uygulamasına katkılarda bulunmaktır.

MADDE 3 – Çalışma Konusu ve Biçimi

Dernek, yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki çalışmalarda bulunur :

3.1) Anayasa Hukuku öğreti ve uygulamalarını incelemek,

3.2) Ulusal ve uluslararası düzeyde Anayasa Hukukuna ilişkin konular ve sorunlar üzerinde karşılaştırmalı anayasal araştırma ve incelemeler yapmak,

3.3) Karşılaştırmalı Anayasa Hukukundaki gelişmeler ışığında ulusal hukukumuza ilişkin öneri ve katkılarda bulunmak,

3.4) Ulusal ve uluslararası Anayasa Hukuku sorunları, yönelimleri ve gelişimleri hakkında bilimsel toplantılar düzenlemek,

3.5) Ulusal ve uluslararası yayın, kongre, sempozyum, kolokyum ve benzeri toplantılarla Anayasa Hukukumuzu ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak,

3.6) Anayasa Hukuku sorunları ve konularında başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlık ve kurumlara, Türkiye Barolar Birliği’ne, Barolara, Üniversitelere, Fakültelere, Meslek Kuruluşlarına, uluslararası hukuk çevrelerine ve kamuoyuna bilgi vermek ve görüş bildirmek,

3.7) Anayasa Hukukunun güncel durumu, gelişimi ve geleceği hakkında bilgi toplamak, bu konularda inceleme ve araştırma yapmak ve bunların sonuçlarına ilişkin görüşleri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek,

3.8) Benzeri ulusal, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla bilimsel alanda ortak toplantı yapmak ve bölgesel ve uluslararası işbirliğinde bulunmak,

3. 9) Amacı ve çalışma konularında her türlü yazılı ve görsel yayınlar yapmak,

3.10) Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etüdler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak,

3.11) Amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurmak,

3.12) Konusu ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz malları satın almak, kiralamak ve satmak; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilmek, işletmek ve her türlü inşaatı yaptırmak,

3.13) Yardım Toplama Kanunu ile bu Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış almak ve vermek, koşullu ya da koşulsuz hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapmak.

3.14) Anayasacılar arasında deneyimlerin, gözlem ve çözümlemelerin karşılıklı olarak iletişimine katkıda bulunur.

MADDE 4- Üyelik

Halen görev yapan ve emekli; Anayasa hukuku öğretim üyeleri ve yardımcıları, Anayasa hukuku alanına çalışmaları ile katkıda bulunmuş kişiler ile Anayasa Mahkemesi yargıç ve raportörleri derneğe üye olabilirler.

Üyeliğe kabul, Yönetim Kurulu’nun kararı ile olur.

Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma istemiyle sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır.

MADDE 5 – Üyelik Çeşitleri

Derneğin üyelik çeşitleri aşağıda gösterilmiştir :

5.1) Dernek Üyesi : Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise Genel Kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamaktır.

5.2) Onursal Üye : Derneğin, amaç ve hizmet konularına ilgi duyanlar, bu konularda gerekli nitelikleri taşıyanlar en az iki üyenin önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile seçilen onursal nitelikle üyeliktir. Onursal üyelerin, oy verme, organlara seçilme ve seçme hakları yoktur.

MADDE 6- Üyelerin Yükümlülüğü Ve Dernekten Çıkarılma

Dernek üyeleri, miktarı Genel Kurulca saptanan yıllık ödentilerini ödemek zorundadırlar.

Ödenti yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya derneğin amaçlarıyla bağdaşmayan etkinliklerde bulunan üye, Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.

Üyelikten çıkarılanların ilk olağan Genel Kurulda itiraz hakları vardır.

MADDE 7- Derneğin Organları

Derneğin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu,ve Denetleme Kuruludur.

MADDE 8- Genel Kurul

Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır. Bütün üyeler Genel Kurul üyesidirler.

Dernek Olağan Genel Kurul toplantısı, iki yılda bir Ekim ayında yapılır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır.

MADDE 9- Genel Kurul’un Görev Ve Yetkileri

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

9.1) Dernek organlarının seçilmesi,

9.2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

9.3) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

9.4) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

9.5) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

9.6) Derneğin uluslararası etkinlikte bulunması, yurt dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

9.7) Derneğin feshedilmesi,

9.8) Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurul için öngörülen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 10-Toplantıya İlişkin Kurallar

Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya genel kurul toplantısına ilişkin çağrıda bildirilecek Türkiye içinde herhangi bir adreste yapılabilir.

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az beşte biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 11 – Genel Kurul Toplantı İlkeleri

Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir :

11.1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adları karşısına imza atıp toplantıya katılabilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üye sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları Dernek başkanı ve sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

11.2) Genel Kurul, çoğunluğun sağlandığı anlaşıldıktan sonra Dernek Başkanı veya onun görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkan ve bir sekreterden oluşan Divan oluşturulur.

11.3) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az beşte biri tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme alınması ve gündemdeki sıralamanın değiştirilmesi, gündemin Genel Kurulca oylanmasından önce olması gereklidir.

11.4) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.

11.5) Oylama Genel Kurulun vereceği karara göre gizli veya açık olarak yapılır. Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları ile verilen gizli oylar, oy vermenin bitiminden sonra açık döküm yapılarak belirlenen aylardır. Açık oylamanın yöntemini Genel Kurul Başkanı belirler.

11.6) Genel Kurulda karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak Ana Tüzük değişikliği ile derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayıları aranır.

MADDE 12- Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilir; beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve ikinci başkan, bir sekreter ve bir sayman seçer.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

12.1) Yasalar ve bu Ana Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak ve Genel Kurul kararlarını uygulamak,

12.2) Çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,

12.3) Geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,

12.4)Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için borçlanma yapabilmek,

12.5) Üyelerden birinin önerisi üzerine üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, Ana Tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, uygun olmayan davranışlarda bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek,

12.6) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,

12.7) Gerek görürse yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve bu komitelerin vereceği raporlarla ilgili kararları almak,

12.8) Derneğe yeni üye alınmasına karar vermek,

12.9) Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş veya kurulacaklara katılmaya karar vermek,

12.10) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

12.11) Yasaların ve Ana Tüzüğün öngördüğü diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

MADDE 13- Denetleme Kurulu

Denetleme kurulu, Genel Kurul tarafından seçilir; üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Bu kurul, denetleme görevini Dernek tüzüğünde tespit eden esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

MADDE 14- Derneğin Şubesi

Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 15- Derneğin Gelirleri

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

15.1) Üye ödentisi,

15.2) Derneğin amacını gerçekleştirmek için tüzük çerçevesinde her türlü etkinlik,

15.3) Bağış ve yardımlar,

15.4) Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler.

MADDE 16– Gelir Gider İşlemleri ile Borçlanmada Usul

Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır :

16.1) Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında ; yıllık ödentinin yarısı Ocak ve diğer yarısı Temmuz ayında alınır.

16.2) Dernek gelirleri “alındı belgeleri” ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

16.3) Giderlere ilişkin harcamalara fatura ya da makbuz alınır.

16.4) Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisi Dernek amaçları doğrultusunda harcanır.

16.5) Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanabilir. Borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak borçlanma gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek şekilde yapılamaz.

MADDE 17- Üye Ödentisi

Üyelerin ödeyecekleri yıllık ödenti miktarı en az 180 (yüz seksen) TL’dir.

MADDE 18- Dernek Defter Ve Kayıtları

Dernek, aşağıda yazılı defterleri tutar:

18.1) Üye kayıt defteri

18.2) Karar defteri

18.3) Evrak kayıt defteri

18.4) İşletme hesabı defteri

18.5) Demirbaş defteri

18.6) Alındı belgesi kayıt defteri

MADDE 19- Tasfiye

Dernek, özellikle dağılma için çağırılmış bulunan Genel Kurul üyelerinin en az (2/3) nün bulunacağı Olağanüstü Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu kararı ile dağılabilir.

İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çağırılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun derneğin dağılması konusu görüşülür. Ancak dağıtma kararının hazır bulunan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.

Derneğin kapanması durumunda, malvarlığı Türk Hukuk Kurumu’na intikal eder.

MADDE 20- Tüzük Değişikliği

Dernek Ana Tüzüğü Genel Kurula katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile değiştirilebilir. Değişiklik önerileri en az (15) gün önceden Genel Kurul üyelerine gönderilmedikçe, Genel Kurulda Ana Tüzük değişikliği görüşülemez.

MADDE 21- İç Denetim

Dernek iç denetimi, Denetleme Kurulu ve Genel Kurul tarafından gerçekleştirilir.

MADDE 22- Dernek, 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine tabidir.

 

Tüzük pdf