Anayasa Hukuku Dergisi 16. Sayı (2019/2)

 

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

8. CİLT 16. SAYI

 

 

SUNUŞ/FOREWORD

Çatışmacı Anayasa Değişikliğinin Yarattığı Ayrışma: Monokrasi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
The Dichotomy Created by Conflictial Constittuional Change: “Monocracy” and “Presidentalist (Cumhurbaşkanlığı) Governmental System” 
İbrahim Ö. Kaboğlu

 

 

MAKALELER/ARTICLES

 

Anayasa Mahkemesi’nin Tutuklama Kararının Maddi Şartları İçtihadına Eleştirel Bir Yaklaşım
A Critical Approach to the Case Law of the Constitutional Court in Relation to the Substantive Requirements of Remand in Custody Decision 
Öznur Sevdiren

 

1921 Teşkilâtı Esasiye Kanunu Çerçevesinde Kurucu İktidar Tartışması
The Discussion of Constituent Power under the 1921 Constitution
Sinem Şirin

 

Avukatlığa Engel Suçların ve Avukatlığa Kabulü Bekletme Yetkisinin Anayasallığı Üzerine
On the Constitutionality of the Impediments to Admission into Attorneyship and the Authority of Suspension of Admission Process
Dilşad Çiğdem Sever

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Siyasi Parti Disiplini
The Party Discipline in the United States of America
Mehmet Faruk Koçak

 

 

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS


Bireysel Başvuru, Toplumsal Karar ve Anayasal Diyalog: Zübeyde Füsun Üstel ve Diğerleri Kararı
Individual Application, Social Decision and Constitutional Dialogue: The Case of Zübeyde Füsun Üstel and Others
Tolga Şirin


Özgürlük ve Güvenlik Hakkı İhlalleri Serisinde Yeni Perde: AİHM’nin Kavala/Türkiye Kararı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme
New Episode in the Series of Violations of the Right to Liberty and Security: A Brief Observation on ECtHR’s Kavala Judgment
Erkan Duymaz


Bir İnsan Hakları Sorunu Olarak İklim Değişikliği
Climate Change as a Human Rights Issue
Seda Yurtcanlı Duymaz

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 15. Sayı (2019/1)

 

SUNUŞ/FOREWORD


Türkiye’de Siyasal Münavebenin Yolu Açılıyor mu?

Towards a Political Change in Turkey?
İbrahim Ö. Kaboğlu

 

 

MAKALELER/ARTICLES

 

Olağanüstü Hal ve İnsan Hakları İhlalleri: Türkiye Vatandaşları İçin Hangi Adalet?
State of Emergency and Human Rights: What Kind of Justice for the Citizens of Turkey?
Etat D’urgence Et Violations Des Droits  Des L’homme: Quelle Justice Pour Les Citoyens  De Turquie?
Christelle Palluel (çev./translated by: Pınar Dikmen)

 

Türkiye’de Olağanüstü Hal Döneminde  Oy Hakkı
Voting Rights under the State of Emergency in Turkey
Özge Demir

 

Adli Kontrol Tedbirlerine Duruşmasız Olarak Karar Verilebilir mi? Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı Bağlamında Bir İnceleme
Can Judicial Control Measures be Decided Without Hearing? A Research in the Context of Right to Liberty and Security
Buğrahan Fertellioğlu

 

İHAM Kararları Işığında İfade Özgürlüğü ile Dini Hislerin Korunması Hakkının Çatışması Sorunu
The Problem of Conflict Between Freedom of Expression and Right to Protection of Religious Feelings in the Light of ECHR Decisions
Enes Kethüda

 

Hukuk Bir Yere Gitti mi?
Has Law Gone Anywhere?
Yahya Berkol Gülgeç

 

 

KARAR İNCELEMESİ/REVIEW OF DECISION-JUDGEMENT

 

İfade Özgürlüğü vs İfade Özgürlüğü: AİHM’nin Kaboğlu ve Oran/Türkiye Kararı Üzerine Gözlemler
Freedom of Expression vs Freedom of Expression: Observations on ECtHR’s Kaboğlu and Oran Case
Erkan Duymaz

 

 

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS

 

Anayasa Hukuku Perspektifi ile “Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Hali” Kavramı Üzerine Bir Deneme
An Essay on the Concept of “The Status of in Flagrante Delicto Which Requires Imposition of a Heavy Penalty” from The Constitutional View Point
Fazıl Sağlam

 

Yüksek Seçim Kurulu ve Toplantı/Karar Nisapları
The Higher Electoral Council and Its Quorum
Tolga Şirin

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminin İptali Değerlendirme (Rapor Özeti)
Evaluation on the Annulment of Election of the Istanbul Metropolitan Municipality Mayor: Executive Summary
İbrahim Ö. Kaboğlu

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 14. Sayı (2018/2)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

7. CİLT 14. SAYI

 

SUNUŞ/FOREWORD

“Anayasa’ya Saygılı Yasa” için “Anayasa Mahkemesi”
Constitutional Court for “Laws Respectful of the Constitution”
İbrahim Ö. Kaboğlu

 

MAKALELER/ARTICLES


“İşlemeyen Sistemlerin Fonksiyonel Olmayan Yanıtı”: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
A Dysfunctional Response of Non-Functioning Systems: Presidential Decree in Turkey
Tolga Şirin

Yeni Bir Anayasal Hak Öznesi Olarak Hayvan – II
Animal as a New Subject of Constitutional Rights – II
Serkan Köybaşı

Karşılaştırmalı Hukukta Pasifist Anayasa Anlayışı
The Concept of Pasifist Constitution in Comparative Constitutional Law
Mert Duygun

Kamu Denetçiliği Kurumunu (Türk Ombudsmanını) Yeniden Tasarlamak
Redesigning the Public Supervision Institution (The Ombudsman Institution of Turkey)
Mutlu Kağıtcıoğlu

Homofobinin Anayasal Üretimi: Anayasa Mahkemesi ve Eşcinsellik 
Constitutional Production of Homohobia: The Turkish Constitutional Court and Homosexuality
Tolga Şirin

 

ANAYASA HABERLERİ / CONSTITUTIONAL NEWS

 

Hukuk Nereye Gidiyor? Gözlemler ve Sorular
Where is the Law Going? Observations and Questions
Kemal Gözler

Demokrasi Nereye Gidiyor? Nerede Hata Yaptık?
Where is Democracy Going? Where Did We Do Wrong?
Kemal Gözler

 

KARAR ÇEVİRİSİ / TRANSLATION OF JUDGEMENT

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 13. Sayı (2018/1)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

7. CİLT 13. SAYI

 

 

 

SUNUŞ/FOREWORD/AVANT-PROPOS


Türkiye’deki Siyasi-Anayasal Geçişin Meşruiyeti Üzerine 

The Legitimacy Of The Politico-Constitutional Transition In Turkey
De la Legitimite de la transition Politico-Constitutionnelle en Turquie 
İbrahim Ö. Kaboğlu

 

MAKALELER/ARTICLES


Devlet Güçlerinin OHAL KHK Rejimi ve 2017 Anayasa Değişikliğinden Sonraki Görünümü
The Powers of the State After the State of Emergency-Decree Law Regime and the 2017 Constitutional Reform
Fazıl Sağlam

Yeni Bir Anayasal Hak Öznesi Olarak Hayvan – I
Animal as a New Subject of Constitutional Rights
Serkan Köybaşı

“Türk’ün Erkler Ayrılığıyla İmtihanı”: Bir Anayasal Gelenekten Söz Edilebilir mi?
Turkey’s Trial with the Separation of Powers: Is There a Constitutional Tradition?
Oğuzhan Bekir Keskin

7142 Sayılı Yetki Kanunu’nun Anayasallığı: Anayasa Mahkemesinin 2018/79 Karar Sayılı Kararının Değerlendirilmesi
Constitutionality of the Empowering Act Nr. 7142: An Analysis on the Decision Nr. 2018/79 of the Turkish Constitutional Court
Korkut Kanadoğlu/Mert Duygun

Anayasa Mahkemesinin Şahin Alpay Kararına İlişkin Değerlendirmeler
An Analysis of TCC’s Şahin Alpay Case
Tolga Şirin

 

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 12. Sayı (2017/2)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

6. CİLT 12. SAYI

  


SUNUŞ/
FOREWORD

Anayasal Geçiş Dönemi: Belirsizlik mi, Anayasasızlık mı?
Constitutional Transition Period: Uncertainty or Constituionless
İbrahim Ö. Kaboğlu

 

 

MAKALELER/ARTICLES

 

İnsanlık Hakları Evrensel Bildirgesi Projesinin İçerimleri
Implications of the Universal Declaration of the Rights of Humankind Project
Les implications du projet de déclaration universelle des droits de l’Humanité
Catherine Le Bris (Çev./Translated by: Erkan Duymaz)

Afet Hallerinde İnsanlık İlkesi
Humanity Principle in the Situation of Disaster
Le principe d’humanité en cas de catastrophe
Catherine Le Bris (Çev./Translated by: Gülden Kurt/Gökçe Gökçen)

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin İnsanlık Haklarının Gerçekleştirilmesine Potansiyel Katkısı
The Potential Contribution of the European Convention on Human Rights to the Fulfilment of Rights of Humankind
Erkan Duymaz

Mali Güce Göre Ödeme Anayasal İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülüklere Uygulanabilirliği
The Feasibility of Constutional Ability to Pay Principle in Terms of Tax-Like Financial Liabilities
Uğur YİĞİT/İlhami ÖZTÜRK

 

 

ANAYASAL KAZANIMLAR BİLANÇOSU (ÖZEL DOSYASI)/ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL ACHIEVEMENTS (SPECIAL FILE)

 

Anayasal Kazanımlar Bilançosu
Analysis of Constitutional Achievements
İbrahim Ö. Kaboğlu

Türkiye’de Yeni Anayasa Arayışları ve 2017 Anayasa Değişiklikleri
The Search for a New Constitution and 2017 Constitutional Changes in Turkey
Sevtap Yokuş

Avrupa Konseyi Anayasal Birikimi Işığında 2017 Anayasa Değişikliği
2017 Constitutional Amendmend in the Light of Council of Europe’s Constitutional Accumulation
Erkan Duymaz

Anayasal Kazanımlar Bilançosu -2012-2013 Anayasa Uzlaşma Komisyonu Deneyimi-
The Experience of 2012-2013 Reconciliation Committee
Özen Ülgen

Türkiye’nin Anayasal Birikimine Sivil Toplum Katkısı
Contribution of Civil Society to the Constitutional Accumulation of Turkey
Ozan Erözden

Anayasal Birikime Sivil Katkının Ortak Paydaları
Common Ground of Civil Contribution to the Constitutional Accumulation
Mustafa Ertin

16 Nisan Anayasa Değişikliği: Osmanlı-Türkiye Anayasacılığının İkinci  Büyük Kopuşu
Constitutional Amendment of 16 April: The Second Big Break of the Ottoman-Turkish Constitutionalism
Demirhan Burak Çelik

 

 

KİTAP TANITIMI/BOOK REVIEW

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 11. Sayı (2017/1)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ 

6. CİLT 11. SAYI

 

SUNUŞ/FOREWORD 

Olağanüstü Halde Anayasa Değişikliği: Anayasal Düzenin Sonu mu?
Constitutional Change Under the State of Emergeni: The End of the Constitutional Order?

İbrahil Ö. Kaboğlu

 

MAKALELER/ARTICLES


Anayasa Mahkemesi Kadın Üyelerinin Yargısal Tutumları: Ampirik Bir Araştırma
Judicial Attitudes of Female Justices’ of the Constitutional Court: An Empirical Analysis
Engin Yıldırım / Serdar Gülener

2017 Anayasa Değişikliği’nin Yargı Bağımsızlığı Yönünden Değerlendirilmesi
An Analysis of the 2017 Constituitonal Amendment from the Point of Judicial Independence
Tolga Şirin

2017 Anayasa Değişikliklerinin Yasama Yürütme İlişkilerine ve Yargı Bağımsızlığına Etkileri
The Effects of 2017 Constitutional Amendments on Legislative and Executive Bodies Relations And Judicial Independence
Nihan Yancı Özalp

Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa Madde 90/5 Hakkındaki Zımni İlga Tespiti ve İnsan Haklarına Dayalı (Yeni Bir) Yargısal Denetim
The Constitutional Court’s Interpretation of Article 90/5 of the Constitution as an Implicit Derogatory Rule and (A New) Judicial Review Based on Human Rights
Ali Acar

Referandum ve Serbest Seçim Hakkı: Yüksek Seçim Kurulu’nun 16 Nisan 2017 Tarih ve 560 Sayılı Kararı Hakkında Bir Değerlendirme
Referendum and Right to Free Elections: An Analysis on the Decision of the Supreme Election Board – 16 April 2017-Nr. 560
Tolga Şirin

Karşılaştırmalı Anayasa Hukukundan Karşılaştırmalı Anayasa Çalışmalarına
From Comparative Constitutional Law to Comparative Constitutional Studies
Ran Hirschl (Çeviren/Translated by Serkan Yolcu )

 

KARAR ÖZETLERİ/ABSTRACTS OF THE JUDGEMENTS

 

Ekim 2016 – Mart 2017 Bireysel Başvuru  Kararları Kroniği
Summaries of the Individuel Application Judgements of the Constutional Court (Oct.2016-Mar.2017)
Gözde Atasayan/Rezzan İtişgen/Cennet Işık/Seda Özkan/Necdet Umut Orcan/Aykut Demirdöğen/Sinem Şirin

Ekim 2016 – Mart 2017 Tarihleri Arasında Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen Norm Denetimi Kararlarının Özet Bilançosu
The Brief Statement of the Judgements of Constitionality Review Given by Constitutional Court of Turkey Between the Dates of October 2016 – March 2017
Pınar Dikmen/N. Betül Yağcı/Ömer E. Egeliği/Uğur Tabak/Abdurrahim Konukpay/Egemen Esen

Ekim 2016 – Mart 2017 İHAM – Türkiye Kararlarına Kısa Bir Bakış
A Brief Look on the ECtHR v. Turkey Judgements Between October 2016- March 2017
Zeynep Turhallı/Sezen Kama/Asiye Çelik Demir/Gökçe Gökçen/Sibel İnce

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 10. Sayı (2016/2)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

5. CİLT 10. SAYI

 

 

Sunuş/Foreword

 

MAKALELER/ARTICLES

 

Değiştirilemez Anayasal İlkeler Üzerine Sorgulamalar

Interrogations Around Intangible Constitutional Principles

Interrogations Autour Des Principes Constitutionnels Intangibles

Eric Sales

 

And Bölgesi’nde Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi

Judicial Review of Constitutional Amendments in the AndeanRegion

Le Contrôle Juridictionnel Des Amendements ConstitutionnelsDans La Région Andine

César Landa

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Yükümlülüklere Aykırı Tedbirler Alabilme Yetkisinin Sınırı Olarak Keyfîlik Yasağı

Prohibition of Arbitrariness as the Limit of DerogationPower in the Context of the European Convention on Human Rights

Emre Birden

 

1982 Anayasası’na Göre Temel Hak ve Özgürlüklerin Olağanüstü Hal Rejimi: Eski Kavramlara Yeniden Bakmak

The State of Emergency Regime in the 1982 Constitution: Reviewing Old Concepts

Tolga Şirin

 

İfade Özgürlüğü, Dinin veya Dini Duyguların Korunması Amacıyla Sınırlanabilir mi?

Can Freedom of Expression be Restricted for the Purpose of Protection of Religion or Religious Feelings?

Tolga Şirin

 

 

KARAR İNCELEMESİ/REVIEW OF DECISION-JUDGEMENT

 

Anayasa Mahkemesinin Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri Hakkında Verdiği  Son Kararlar Üzerine Bazı Gözlemler

Some Observations on the Latest Judgements of the Constitutional Court on the Emergency Decrees Having the Force of Law

Ender Türk

 

 

KARAR ÖZETLERİ/ABSRACTS OF THE JUDGEMENTS

 

Nisan- Eylül 2016 İHAM – Türkiye Kararlarına  Kısa Bir Bakış

A Brief Look on the ECtHR V. Turkey Judgements Between April- September 2016

Sezen Kama – Asiye Çelik – Gökçe Gökçen

 

Mart 2016 – Ekim 2016 Tarihleri Arasında Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen Norm Denetimi Kararlarının Özet Bilançosu

The Brief Statement of the Judgements of ConstitionalityReview Given by Constitutional Court of Turkey Between the Dates of March 2016– October 2016

Pınar Dikmen – N. Betül Yağcı – Ömer E. Egeliği

 

Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararları Özetleri (Nisan- Eylül 2016)

Summaries of the Individual Application Judgements of theTurkish Constitutional Court (Apr-Sep 2016)

Gözde Atasayan – Rezzan İtişgen Dülger – Cennet Işık

 

 

KARAR ÇEVİRİLERİ / TRANSLATIONS OF THE JUDGEMENTS

 

Zeynep Mercan – Türkiye Kararı/Zeynep Mercan v. Turkey Judgement

Akif Zihni – Türkiye Kararı/Akif Zihni v. Turkey Judgement

 

 

 

Türkiye’nin Anayasa Gündemi

“Devlet anayasa ile doğar ve anayasa ile yaşar” deyişi, çağdaş devletlerin “anayasal düzen” kavramı ile tanımlandığını da ortaya koyar. Bu deyiş ve tanım, 1921 Anayasası ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti için haydi haydi geçerli. Anayasal düzen, askerî darbe ve müdahale yoluyla zaman zaman kesintiye uğramış olsa da şu iki özellik kayda değer: İlki, yeni bir anayasal düzen kurma hedefi; ikincisi ise geçiş döneminin elden geldiğince düzenleyici kurallar eşliğinde sağlanması.

TBMM’deki farklı siyasal çoğunlukların sürekli değiştirdiği ve gözden geçirdiği 1982 Anayasası, yürürlükte kaldığı sürece herkes için “bağlayıcı ve üstün” hukuk normu. Ne var ki, özellikle Ağustos 2014’te cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle birlikte “fiili durum” kavramı sıkça kullanılmaya başladı. Oysa bir hukuk devletinde sadece hukuki durum (de jure), anayasal düzen ile örtüşür; anayasa dışı uygulamalar (de facto) kabul edilemez.

Bu ortak yapıt, de jure ve de facto ayrımı çerçevesinde yayılan bilgi kirliliği eşliğinde, siyasal rejimler üzerine toplumda yaratılmak istenen algı operasyonu karşısında uzmanların, “anayasa kamuoyu”nu doğru ve gerçek bilgiye yönlendirme çabası…

Bu özelliğiyle kitap, başta seçilmiş siyasetçiler olmak üzere bütün yurttaşlara hitap ediyor. Anayasa yoluyla geleceklerinin ipotek altına alınmaması için özellikle gençlerin okuması gereken bir eser. Bu gereklilik, olağanüstü yönetim altında “anayasal kamuoyu” oluşmadan yapılan ve 16 Nisan 2017’de halkoyuna sunulan anayasa değişikliği ile daha acil, hatta yaşamsal bir hale gelmiş bulunuyor.

İletişim Yayınları

ISBN 9789750525216 2. basım – Kasım 2018 352 sayfa

 

 

İÇİNDEKİLER

 

KİTABIN KÜNYESİ

Kitabın Adı Türkiye’nin Anayasa Gündemi
ISBN 9789750525216
Yayın No İletişim – 2324
Dizi Bugünün Kitapları – 203
Alan Hukuk İncelemeleri, Politika/Siyaset
Sayfa 352 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 289 gr
Önceki Basımlar 1. basım, 3 baskı
Baskı 2. basım 1. baskı – Kasım 2018
Derleyen İbrahim Ö. Kaboğlu (Derleyen)
Yazar Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği
Editör Kıvanç Koçak
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Oben Üçke, Büşra Hatiboğlu
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit