Anayasa Hukuku Dergisi 16. Sayı (2019/2)

 

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

8. CİLT 16. SAYI

 

 

SUNUŞ/FOREWORD

Çatışmacı Anayasa Değişikliğinin Yarattığı Ayrışma: Monokrasi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
The Dichotomy Created by Conflictial Constittuional Change: “Monocracy” and “Presidentalist (Cumhurbaşkanlığı) Governmental System” 
İbrahim Ö. Kaboğlu

 

 

MAKALELER/ARTICLES

 

Anayasa Mahkemesi’nin Tutuklama Kararının Maddi Şartları İçtihadına Eleştirel Bir Yaklaşım
A Critical Approach to the Case Law of the Constitutional Court in Relation to the Substantive Requirements of Remand in Custody Decision 
Öznur Sevdiren

 

1921 Teşkilâtı Esasiye Kanunu Çerçevesinde Kurucu İktidar Tartışması
The Discussion of Constituent Power under the 1921 Constitution
Sinem Şirin

 

Avukatlığa Engel Suçların ve Avukatlığa Kabulü Bekletme Yetkisinin Anayasallığı Üzerine
On the Constitutionality of the Impediments to Admission into Attorneyship and the Authority of Suspension of Admission Process
Dilşad Çiğdem Sever

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Siyasi Parti Disiplini
The Party Discipline in the United States of America
Mehmet Faruk Koçak

 

 

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS


Bireysel Başvuru, Toplumsal Karar ve Anayasal Diyalog: Zübeyde Füsun Üstel ve Diğerleri Kararı
Individual Application, Social Decision and Constitutional Dialogue: The Case of Zübeyde Füsun Üstel and Others
Tolga Şirin


Özgürlük ve Güvenlik Hakkı İhlalleri Serisinde Yeni Perde: AİHM’nin Kavala/Türkiye Kararı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme
New Episode in the Series of Violations of the Right to Liberty and Security: A Brief Observation on ECtHR’s Kavala Judgment
Erkan Duymaz


Bir İnsan Hakları Sorunu Olarak İklim Değişikliği
Climate Change as a Human Rights Issue
Seda Yurtcanlı Duymaz

 

 

Write the message

Your email address will not be published.