Anayasa Hukuku Dergisi 4. Sayı (2013/2)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

2. CİLT 4. SAYI

 

Sunuş /Foreword

Anayasa Fetişizmi ve Anayasasızlaştırma İkilemi…

The Dilemma of Constitutional Fetishism and De-constitutionalization
Dilemme entre fétichisme constitutionnel et « déconstitutionnalisation »

İbrahim Ö. Kaboğlu

 

MAKALELER /ARTICLES

 

Türkiye ‘nin Zorlu Demokratik Anayasa Arayışı

La difficilerecherched’une constitution démocratique en Turquie

TheDifficultSearch foraDemocraticConstitutionin Turkey

AlainBockel

 

Amerika’da Demokrasi’den … Türkiye’de ‘İleri Demokrasi’ye

Democracy in USA… to ‘Further Democracy’ in Turkey

De la democracyen Amérique’…à la ‘démocratie avancée’ en Turquie From

Ercan Eyüboğlu

 

Yemen Ulusal Diyalog Kongresi

Yemen’s Natıonal Dialogue Conference
ChristinaMurray

 

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Adaylık (2007 Anayasa Değişikliği ve 6271 Nolu Yasa Ekseninde Karşılaştırmalı Bir Analiz)

Candidacy in Presidential Elections in Turkey (A Comparative

Analysisin Light of the 2007 Amendment and the Act

AbdullahSezer

 

Gezi Parkı Çıkmazında Demokrasi ve İnsan Hakları

Democracy and Human Rights at the Gezi Park Impasse

Erkan Duymaz

 

Türkiye’de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkına ilişkin Sorunlar

Constitutional Problems of Freedom ofAssembly in Turkey

Tolga Şirin

 

Afet Riski Altında Temel Hak ve Özgürlükler: 6306 Sayılı Afet Yasası Kapsamında Temel Hak ve Özürlüklere Getirilen Sınırlamalar

Fundamental Rights and Freedoms Under Catastrophe Risk: Limitations to Fundamental Rights and Freedoms within the Scope of Disaster Law no. 6306

Seda Yurtcanlı

 

Takdir Marjı Doktrini ve Türkiye Anayasa Mahkemesi Açısından Anlamı

Margin of Appreciation Doctrine and its Significance for the Turkish Constitutional Court

Tolga Şirin

 

KARAR İNCELEMELERİ / REVIEWS OF DECISIONS-JUDGEMENTS/NOTES DE JURISPRUDENCE

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin R.K.B/Türkiye Kararı ve Kararda Benimsenen Görüşlerin Olası Etkileri
R
.K.B/Turkey Decision of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women and the Possible Effects of the Views Adopted in the Decision
Tijen Dündar-Sezer

 

ANAYASA HABERLERİ / CONSTITUTIONAL NEWS / INFORMATIONS CONSTITUTIONNELS

Erkan Duymaz – Tolga Şirin

 

 

 

Write the message

Your email address will not be published.