ANAYASA HUKUKU DERGİSİ 19. SAYI (2021/1)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

10. CİLT 19. SAYI

 

SUNUŞ/FOREWORD
Anayasa-Der (10.Yıl)/Teşkilat-ı Esasiye Kanunu  (100. Yıl) ve Cumhuriyet (100. Yıla Doğru) 11
Association of the Research on Constitutional Law (10th Anniversary) /
The Constitution of 1921(Centennial) and the Republic (Towards the Centennial) 19

 

MAKALELER/ARTICLES
Araştırma Makaleleri/
Research Articles

 

Sınırlı İktidardan Uzatmalı Başkanlığa: Devlet Başkanlığı Dönem Sınırlamaları Hakkında Karşılaştırmalı Bir İnceleme
From Limited Power to Prolonged Presidency: A Comparative Study on Presidential Term Limitations
Tolga Şirin& Erkan Duymaz 27

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Yetki Saptırması Yasağı (Md. 18) Bağlamında İspat Yükü ve İspat Standardı Meselesi
Questions of the Burden of Proof and the Standard of Proof in the Context of the Prohibition of the Misuse of Power (Article 18) under the European Convention on Human Rights
Gülay Arslan Öncü 93

Anayasalarda Sürdürülebilir Gelişme
Sustainable Development in Constitutions
Nazım Sinan Odabaşı 167

Including Minorities:  Participatory Constitution-Making and Legal Framework for the Effective Participation
Azınlıkları Dahil Etmek: Katılımcı Anayasa Yapımı ve Etkin Katılım İçin Yasal Çerçeve
Elif Gözler Çamur 209

Anayasalcılığın Antik Yunan Kökenleri: Kamusallık, Politika ve Hukukun Karşılıklı İlişkisi
Ancient Greek Origins of Constitutionalism: The Correlation Among Public Sphere, Politics and Law
Oğuzhan Bekir Keskin 231

  

ÇEVİRİ/TRANSLATION


Jön Türkler
/Young Turks
Leon Trotsky (Çev./Translated by Tolga Şirin) 281

 

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS
Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneğinin Cumhurbaşkanının İstanbul Sözleşmesi’ne İlişkin Kararı Hakkındaki Açıklaması 289

(Statement of the Assocıatıon of the Research on Constıtutıonal Law Regardıng Presıdentıal Decısıon on the Wıthdrawal from Istanbul Conventıon) 289

 

Write the message

Your email address will not be published.