ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

(AYHD)

Journal of Constitutional Law

Revue de Droit Constitutionnel

 

Anayasa ve hukuku, sadece ülkemizde değil,  bütün dünyada, üze­rinde yoğun bir biçimde çalışılan bir hukuk, siyaset bilimi ve insan hak­ları disiplinidir.  Ortak bilimsel etkinlik ve  yayınlar, giderek daha çok sayıda yapılmaktadır.

Bölgemizde  tanık olunan anayasal ve siyasal dönüşümler de, Tür­ki­ye’deki anayasal çalışmaların önemini ulusal sınırlar ötesine taşımış bulunuyor.

Ülkemizde, son yıllarda, gerek anayasa üzerine çalışan meslektaş sa­yısında, gerekse bu alanda artış gösteren yayınlar, kayda değer. Bu­nun­la birlikte, anayasa konu ve sorunlarına özgülenen bir süreli bir yayı­na duyulan ihtiyaç, uzun zamandan beri hissediliyordu.

Avrupa  Devletlerinde  yapılan bu tür yayınlar, ulusal sınırları çok­tan aşmış bulunuyor.  Bunlar, karşılaştırmalı anayasa hukuku çalışma­larına en elverişli yayınlardır. Böyle bir işlev, Anayasa Hukuku Dergisi  için de geçerlidir. Anayasa-Der’in  IACL üyeliği dikkate alındığında, Derneğin bir yayın organı olarak düşünülen Dergi’nin, sadece ülkemiz­deki anayasa tartışmaları ve Türkçe ile sınırlı kalması düşünülemezdi.

Dergi adı için üç dilin birlikte kullanılması, böyle bir amaçla ör­tüşmektedir. Dergi danışma kurulu üyelerinin çoğunluğunun dünyanın beş kıtasından seçkin anayasa hukukçularından oluşması da, bu süreli ya­yının uzun vadeli ereği üzerine fikir vermektedir.

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi Tübitak Ulakbim Veritabanında taranmaktadır.

Legal Yayınları

 

AYHD Yayın ilkeleri  

.

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

1- Anayasa Hukuku Dergisi, yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

2- Anayasa Hukuku Dergisi’nde anayasa hukuku ve ilişkili diğer alanlarda akademisyen, araştırmacı ve uygulamacılar tarafından Türkçe, İngilizce veya Fransızca dillerinde hazırlanan makale, karar incelemesi, çeviri, kitap incelemesi vb. bilimsel eserlere yer verilmektedir.

3– Herhangi bir biçimde nefret söylemi, ayrımcılık, cinsiyetçilik ve benzeri etik dışı ifadeler içeren eserler değerlendirmeye alınmaz. Yayına sunulan eserlerin değerlendirilme, kabul ve yayımlanma aşamalarında bilimsel ve akademik etik anlayış esastır.

4- Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen eserler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Bu eserler, yazar(lar)ın özgün çalışması olmalıdır. Dergi’ye gönderilen eserler Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi 8. maddesinde belirtilen intihal, sahtecilik, tekrar yayım ve bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı diğer etik ihlal türlerini içermemelidir.

5– Yayına sunulan eserlerin yazarları etik kurul izni gerektiren çalışmalar için etik kurullardan ya da komisyonlardan gerekli izinlerin alınması ve bunların eser içeriğinde belirtilmesinden sorumludur.

6- Yayına sunulan eserler Microsoft word (Microsoft office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (doc veya docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır.

Kağıt Boyu: A4

Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ; 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yas­lı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

7- Yayına sunulan eserler elektronik posta yolu ile Microsoft word formatında anayasahukukudergi@gmail.com teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.  

8- Yayına sunulan eserle birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numa­ra­larına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alı­nacak ORCID koda ilişkin bilgiler anayasahukukudergi@gmail.com ulaştırılmalıdır.

9- Yayına sunulan eserler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) ya­zımında en fazla 160 kelime kullanılmalıdır.

10- Yayına sunulan eserlerde, ilgili yazıdaki konuyu ta­nımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

11- Yayına sunulan eserlerde atıf dipnotları ve kaynakça The Chicago Manual of Style (https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html) stilinde hazırlanmalıdır.

Mahkeme kararlarına atıflar aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.

Mahkeme kararlarına atıflarda; kararı veren kurum, başvuru numarası /esas sayısı, karar sayısı ve karar tarihi, karara ulaşılabilecek kaynak yer almalıdır.

Anayasa Mahkemesi norm denetimi kararları için:

AYM, E. (Yıl) / (Sayı), K. (Yıl) / (Sayı), Kt. (Karar Tarihi), (varsa) R.G. Tarih ve Sayı, (varsa) Paragraf numarası.

Ör: AYM, E. 1990/25, K. 1991/1, Kt. 10.1.1991, RG.05.03.1992-21162.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararları için:

Başvuru Adı, Başvuru Numarası, Karar Tarihi, (varsa) R.G. Tarih ve Sayı, Paragraf numarası.

Ör: AYM, Zübeyde Füsun Üstel ve diğerleri [GK], B. No: 2018/17635, 26/7/2019, § …

Danıştay kararları için:

Danıştay (…) Daire/İçtihadı Birleştirme Kurulu, E. (Yıl) / (Sayı), K.(Yıl) / (Sayı), Karar Tarihi, Basılı Kaynak Künyesi.

Ör. Danıştay 8. Daire, E. 1986/402, K. 1988/192, 17.3.1988, Danıştay Dergisi, S. 72-73.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları için:

Kabul edilebilirlik hakkında;

AİHM, Can ve diğerleri/Türkiye (k.k.), B. No: 27446/12, 25/11/2014, § …

            Esas hakkında;

AİHM, Osman/Birleşik Krallık [BD], B. No: 23452/94, 28/10/1998, § …

12- Yayına sunulan eserlerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. Dergide hakem incelemesinden geçen çalışmaların yanı sıra çeviri makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi niteliğindeki diğer yazıların yayınlanıp yayınlanmaması Yayın Kurulunca kararlaştırılır.

13- Yayın Kurulunda ilk değerlendirilmesi yapılan eserler, anonim olarak iki ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yayına sunulan eserin yayınlanmasına, düzeltme istenmesine ya da yayınlanmamasına karar verilir. Yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edilir. Düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulunca, tekrar hakeme gönderilir.

14- Dergi yayım sürecinde, hakemin yazarı, yazarın hakemi bilmemesi (çift kör hakemlik) usulünü kullanır. Hakeme gönderilecek eserlerde yazarın, yazara gönderilecek raporda da hakemin kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.

Hakemlik, yayına sunulan esere ilişkin nesnel ve yapıcı bir geri bildirim verme sürecidir. Değerlendirmede düşmanca, kışkırtıcı ve küçümseyici kişisel yorumlar yer alamaz. Değerlendirme sürecinde elde edilen bilgi veya fikirler araştırma etiğine uygun olarak gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır.

15- Tüm hakem raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmeye olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.

16- Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.

 17- Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

 

 

Son sayı/Current issue

.

Cilt 11 (2022)

Sayı 22 (henüz yayınlanmadı)

Sayı 21 (henüz yayınlanmadı)

Cilt 10 (2021)

Sayı 20

Sayı 19

Cilt 9 (2020)

Sayı 18

Sayı 17

Cilt 8 (2019)

Sayı 16

Sayı 15

Cilt 7 (2018)

Sayı 14

Sayı 13

Cilt 6 (2017)

Sayı 12

Sayı 11

Cilt 5 (2016)

Sayı 10

Sayı 9

Cilt 4 (2015)

Sayı 8

Sayı 7

Cilt 3 (2014)

Sayı 6

Sayı 5

Cilt 2 (2013)

Sayı 4

Sayı 3

Cilt 1 (2012)

Sayı 2

Sayı 1