ANAYASA HUKUKU DERGİSİ 10. CİLT 20. SAYI

 

20. sayı kısa versiyonu /brief version of 20th issue

 

SUNUŞ/FOREWORD

Anayasa’nın Ekosistem Açısından Okunması XI
Reading of the Constitution from an Eco-System Perspective XXIII (available in English)

 

MAKALELER/ARTICLES
Araştırma Makaleleri/Research Articles

 

 

Anayasa Madde 90 Gereği Uluslararası Hukukun İç Hukukta Uygulanmasında Çatışan Normlar Sorunu: Siyasal İtirazlara Hukuksal Yanıtlar
Domestic Implementation of International Law under Article 90 of the Turkish Constitution: Legal Responses to  Political Objections
Tolga Şirin ve Necdet Umut Orcan 301

Legal Protection of Displaced Persons  Due to Disasters (available in English)
Afetler Nedeniyle Yerlerinden Olanların Hukuken Korunması
Seda Yurtcanlı Duymaz 359

Engelli Kişilerin Haklarının Korunması İçin Mekanizmalar: Uluslararası Mevzuat ve Brezilya ve Portekiz Vakaları
Mechanisms for Protecting Rights of Persons With Disabilities: The International Framework and the Cases of Brazil and Portugal
Ana Côrtes ve Pedro Oliveira
Çev./Translated by: Gizem Günaydın 395


Mechanisms for Protecting Rights of Persons with Disabilities: The International Framework and the Cases of Brazil and Portugal 
(available in English)
Engelli Kişilerin Haklarının Korunması İçin Mekanizmalar: Uluslararası Mevzuat ile Brezilya ve Portekiz Vakaları
Ana Côrtes ve Pedro Oliveira 417


Kamu Görevlilerinin Soruşturmasında İzin Kaydı ve İlgili Anayasa Mahkemesi İçtihadı
Permission Requirement in the Investigation of Public Officials and Relevant Constitutional Court Jurisprudence
O. Korkut Kanadoğlu ve Uğur Uruşak 441


Makine Öğrenmesi Yoluyla Sendikal Haklarla İlgili Olarak Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel Başvuruların Analizi
An Analysis of Individual Applications to the Constitutional Court Regarding Trade Union Rights by Machine Learning Techniques
Engin Yıldırım, Şuayyip Çalış ve Mehmet Fatih Sert 459

Dijital Disiplin Toplumundan Dijital Gözetim Toplumuna Doğru  Anayasa Mahkemesi’nin Bir Katkısı mı? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Yetkisine Dair 14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Anayasallık Denetimine  Dair Bir İnceleme
Is The Turkish Constitutional Court’s Decision Qualified as a Contribution to the Transition from Digital Discipline Society to the Digital Surveillance Society? An Analysis on the Constitutionality Review of the Presidential Decree Nr. 14 on the Competences of the Presidential Directorate of Communications
Işıl Kurnaz 489

 

 

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS

 


Héla Lahbib’in Prof. Yadh Ben Achour ile Tunus’daki Anayasal Krize Dair Gerçekleştirdiği İki Söyleşi
Two Interviews With Prof. Yadh Ben Achour on the Constitutional Crisis in Tunisia, by Héla Lahbib
Çev./Translated by: İlker Gökhan Şen 507

 

Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği  (Anayasa-Der) 10. Yıl Genel Kurulu (30 Ekim 2021)
The Association of Researchs on Constitutional Law (ARCL) 10th Year General Assembly 519

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ 19. SAYI (2021/1)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

10. CİLT 19. SAYI

 

SUNUŞ/FOREWORD
Anayasa-Der (10.Yıl)/Teşkilat-ı Esasiye Kanunu  (100. Yıl) ve Cumhuriyet (100. Yıla Doğru) 11
Association of the Research on Constitutional Law (10th Anniversary) /
The Constitution of 1921(Centennial) and the Republic (Towards the Centennial) 19

 

MAKALELER/ARTICLES
Araştırma Makaleleri/
Research Articles

 

Sınırlı İktidardan Uzatmalı Başkanlığa: Devlet Başkanlığı Dönem Sınırlamaları Hakkında Karşılaştırmalı Bir İnceleme
From Limited Power to Prolonged Presidency: A Comparative Study on Presidential Term Limitations
Tolga Şirin& Erkan Duymaz 27

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Yetki Saptırması Yasağı (Md. 18) Bağlamında İspat Yükü ve İspat Standardı Meselesi
Questions of the Burden of Proof and the Standard of Proof in the Context of the Prohibition of the Misuse of Power (Article 18) under the European Convention on Human Rights
Gülay Arslan Öncü 93

Anayasalarda Sürdürülebilir Gelişme
Sustainable Development in Constitutions
Nazım Sinan Odabaşı 167

Including Minorities:  Participatory Constitution-Making and Legal Framework for the Effective Participation
Azınlıkları Dahil Etmek: Katılımcı Anayasa Yapımı ve Etkin Katılım İçin Yasal Çerçeve
Elif Gözler Çamur 209

Anayasalcılığın Antik Yunan Kökenleri: Kamusallık, Politika ve Hukukun Karşılıklı İlişkisi
Ancient Greek Origins of Constitutionalism: The Correlation Among Public Sphere, Politics and Law
Oğuzhan Bekir Keskin 231

  

ÇEVİRİ/TRANSLATION


Jön Türkler
/Young Turks
Leon Trotsky (Çev./Translated by Tolga Şirin) 281

 

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS
Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneğinin Cumhurbaşkanının İstanbul Sözleşmesi’ne İlişkin Kararı Hakkındaki Açıklaması 289

(Statement of the Assocıatıon of the Research on Constıtutıonal Law Regardıng Presıdentıal Decısıon on the Wıthdrawal from Istanbul Conventıon) 289

 

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ 18. SAYI (2020/2)

 

 

 

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

9. CİLT 18. SAYI

 

 

 

SUNUŞ/FOREWORD
Cumhurbaşkanlığı ve Parti Genel Başkanlığı

Presidency and the Party Chairmanship

 

MAKALELER/ARTICLES

Araştırma Makaleleri/Research Articles

 

Popülist Anayasacılığa Giriş

Introduction to Populist Constitutionalism
Ahmet Mert Duygun

 

Yarış(a)mayan İlkeler: Türkiye Anayasa Mahkemesinin Politik İfadeler Bağlamında Adil Denge Sorunu

Principles That Can Not Compete: The Balancing Problem of the Turkish Constitutional Court on Political Expressions
Necdet Umut Orcan

 

Etkili Başvuru Hakkı Özelinde Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Usulüyle Gerçekleştirmiş Olduğu Dönüşüm

The Transformation of the Constitutional Court by the Way of the Individual Application Procedure Pertaining to the Right to an Effective Remedy
Ömer Emrullah Egeliği

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 Anayasa Değişiklik Girişimi Üzerine Bir Değerlendirme

An Assessment on the 2014 Constitutional Amendment Attempt of the Turkish Republic of Northern Cyprus
Tuan Işık

 

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Bütçe Hakkı

Presidential Decrees and Power of the Purse
Hatice Çoban

 

 KARAR İNCELEMELERİ/REVIEW OF DECISIONS/JUDGEMENTS

 

“Sivillere Yargı Muafiyeti” mi? Anayasa Mahkemesinin 2018/31 E., 2020/38 K. Numaralı Kararının Yakın Bir Okuması

“Judicial Immunity for Civilians?” A Close Reading of the Constitutional Court’s Judgment 2018/31 E., 2020/38 K.
Buğrahan Fertellioğlu

 

The Turkish Constitutional Court’s First Decision on Abortion: Is It Too Early to Draw Conclusions?

Türk Anayasa Mahkemesinin Kürtaj Konusundaki İlk Kararı: Bir Sonuca Varmak İçin Çok mu Erken?
Bezar Eylem Ekinci – İlker Gökhan Şen

 

 

 ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS

 

 Uluslararası Bir Corpus Constitutional Hedefi: Anayasa Hukuku Dergisi’nin Sekiz Yılı

An International Corpus Constitutional Goal: Eight Years of Journal of Constitutional Law (JConstL)
Veysel Dinler

 

 

KİTAP TANITIMI/BOOK REVIEW

 

Türkiye’nin Anayasa Gündemi

Constitutional Agenda of the Turkey
Sevtap Yokuş

 

Anayasa Hukuku Dergisi 17. Sayı (2020/1)

 

 

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

9. CİLT 17. SAYI

 

SUNUŞ/FOREWORD/AVANT-PROPOS


Anayasa Hukuku’nu Yeniden Düşünmek 11
Reconsidering Constitutional Law 21
Repenser le Droit Constitutionnel 31

 

MAKALELER/ARTICLES

Tehlikeli Salgın Hastalıklarla Anayasal Mücadeleye Giriş
The Constitutional Struggle Against Dangerous  Epidemic Diseases
Tolga Şirin 43

Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu (TCK m. 195)
The Crime of Acting in Violation of Measures Regarding Contagious Diseases (TCC art. 195)

R. Murat Önok 147

COVID-19 Günlerinde İdare Hukuku: Salgınla Mücadelede Kolluk Yetkileri Üzerine Bir İnceleme
Administrative Law in the Time of COVID-19: Considering Administrative Powers in Combating Pandemic
Çiğdem Sever 187

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve “Tutunamayanlar”
European Court of Human Rights and “The Disconnected”
M. Gözde Atasayan 239

Sivil İtaatsizliğin  Temsili Demokrasi Bakımından  Pozitif Hukuku Onarıcı/Düzeltici İşlevi
The Corrective Function of Civil Disobedience in  Representative Democracies
Melike Belkıs Aydın 305

 

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS


COVID-19 Sağlık Krizi Çerçevesinde Demokrasiye, Hukuk Devletine ve İnsan Haklarına Saygı: Üye Devletler İçin Bir Kılavuz (Avrupa Konseyi, Bilgi Dokümanı, SG/Inf (2020)11, 7 Nisan 2020)

Respecting Democracy, Rule of Law and Human Rights in the Framework of the COVID-19 Sanitary Crisis:  A Toolkit for Member States (Council of Europe, Information Documents, SG/Inf(2020)11, 7 April 2020)
Çeviri/Translated by Pınar Dikmen 325

Fransa’da “Sağlık Olağanüstü Hâli” Kapsamında Alınan Tedbirlerin Yargısal Denetimi
Judicial Review of the Measures Taken Within the Scope of the “State of Health Emergency” in France
Erkan Duymaz 343

Anayasa Mahkemesinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kararlarına Dair İlk Gözlemler
Preliminary Remarks on the Turkish Constitutional Court’s Decisions on Presidential Decrees
Ahmet Mert Duygun 351

COVID-19 Enfeksiyonuna Maruz Kalan Sağlık Çalışanlarının İş Kazası / Meslek Hastalığı Hakkında SGK Tarafından Düzenlenen 2020/12 sayılı Genelgenin Hukuka Aykırılığı
Unlawfulness of the Circular No. 2020/12 Issued by SGK Regarding the Occupational Injury/Disease of Health Workers Exposed to COVID-19 Infection
Nurhan Demirhan 361

 

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 9. Sayı (2016/1)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

5. CİLT 9. SAYI

 

 

Sunuş/Foreword

 

MAKALELER/ARTICLES

 

Kanunların Kabul Edilmesi İşlevi Açısından Yasama Organı

The Legislature in Term of the Adoption Process of Law

Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk

 

Müzakere İşlevi Açısından Yasama Organı

The Legislature with Regard to Deliberative Function

Didem Yılmaz

 

Parlamentonun Müzakere İşlevi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Örneği

Deliberative Function of Parliament: The Grand National Assembly of Turkey Case

Ender Türk

 

1982 Anayasası Çerçevesinde Cumhurbaşkanının Siyasi ve Cezai Sorumluluğu

The Political And Criminal Liability of the President of the Republic under 1982 Turkish Constitution

O. Serkan Gülfidan

 

Anayasa Hukukunda Organ Uyuşmazlığı Davası Üzerine Bir İnceleme

A Study on Case of Dispute Between Organs in Constitutional Law

Tevfik Sönmez Küçük

 

İngiliz İşçi Partisi Tarafından Uygulanan Milletvekili Aday Tespit Yöntemi Üzerine Bir Hukuki Değerlendirme

A Legal Evaluation of the Mp Candidate Selection Method Applied by the Labour Party of the UK

Tevfik Sönmez Küçük

 

 

KARAR ÖZETLERİ/ABSTRACT OF JUDGEMENTS

 

Ekim 2015 – Mart 2016 Ayları Arasında İHAM’ın Türkiye’ye Karşı Verdiği Kararların Türkçe Özetleri

JUDGMENTS OF THE ECtHR RELATED TO TURKEY BETWEEN OCTOBER 2015-MARCH 2016 

 

 

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS

 

Dokunulmazlıkları Kaldıran Anayasa Değişikliği Hakkında Gözlemler

Observations on the Constitutional Amendments That Remove Immunities

Tolga Şirin

 

KİTAP TANITIMI/BOOK REVIEW

 

Abdullah SEZER, Demokrasi Teorisi ve Pratiğinde Seçim Barajları, Legal Yay., İstanbul, 2014.
Abdullah SEZER, Treshold in the Theory and Practice of Democracy

İbrahim Ö. Kaboğlu

 

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 8. Sayı (2015/2)

 

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

4. CİLT 8. SAYI

 

Sunuş/Foreword

 

MAKALELER/ARTICLES

 

Legal and Political Aspects of Constitutional Changes in Georgia
Gürcistan’daki Anayasal Değişikliklerin Hukuki ve Siyasi Boyutları

Mariam Jikia (Çeviren/Translated by: Sezen Kama)

 

Yarım Asırlık Silahlı Çatışmanın Ardından Barışı Yaratmak Kolombiya’da Geçiş Adaleti Tartışmaları Üzerine İnceleme
Inventer la Paix Apres un Demi-Siècle du Conflit Armé ÉtudeSur lesDiscours de la Justice Transitionnelle en Colombie
Inventing the Peace After a Half-Century of Armed ConflictStudy on the Transitional Justice Discourses in Colombia

Luis-Miguel Gutierrez Ramirez (Çeviren/Translated by: Serkan Köybaşı)

 

İHAS’a Ek 15 ve 16 No.lu Protokollere İlişkin Genel Gözlemler
General Observations on Protocols No. 15 and 16 to the ECHR

Abdullah Sezer

 

Yüksek Seçim Kuruluna İlişkin Güncel Anayasal Tartışmalar
Current Constitutional Debate Regarding the Supreme  Election Board

Nihan Yancı Özalp

 

Eşcinsel Birlikteliklerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Tanınması
The Recognition of Same-Sex Relationships within theFramework of European Convention on Human Rights

Emre Birden

 

Latin Amerika Başkanlık Sistemlerinden Bir Örnek: Bolivya’da Başkanlık Sistemi
As an Example of Presidential Systems in Latin America: TheBolivian Presidential System

Sinem Şirin

 

 

KARAR İNCELEMELERİ/REVIEWS OF DECISIONS/JUDGEMENTS

 

Artık Ankara’da Anayasa Mahkemesi Var!

There is a Constitutional Court in Ankara Now!

Mesut Gülmez

 

 

KİTAP TANITIMLARI/BOOK REVIEWS

 

Mesut Gülmez, Sosyal Haklarsız ‘Yeni’ Anayasa mı? Eleştirel Gözle Emek ve Sermayenin Önerileri

Mesut Gülmez, A ‘New’ Constitution Without SocialRights? Suggestions from Labour and Capital Through a Critical View

İbrahim Ö. Kaboğlu

 

Sevtap Yokuş, Türkiye’de Çatışma Çözümünde Anayasal Arayışlar

Sevtap Yokuş, Constitutional Pursuit for Handling  Conflicts in Turkey

İbrahim Ö. Kaboğlu – Duygu Şimşek Aktaş

 

 

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS

 

Akademisyenlerden Anayasal Kurumlara Çağrı: Cumhurbaşkanı Seçimlere Gölge Düşürüyor!

Call From Academics to the Intitutions that have the Duty toImplement the Constitution: The President is Casting His Shadow on theElections

 

Rojava Toplumsal Sözleşmesi’ne Genel Bir Bakış

A General Overview of the Social Contract of Rojova

Begüm Yıldız

 

“Pasifist” Japonya’da Militarist Milliyetçilik İnşa Edilirken…

As Militarist Nationalism is Building up in“Pacifist” Japan…

Tolga Şirin

 

Mahkeme’nin Dostlarından “İç Güvenlik Yasası” Uyarısı: Anayasa Mahkemesi’ne Sunulan  İlk Amicus Curıae Raporu Kabul Edildi

First Amicus Curiae Brief before the Constitutional Court

Le Premier Rapport Amicus Curiae Devant la CourConstitutionnelle

Erkan Duymaz

 

2015’te İHAM’ın Türkiye’ye Karşı Verdiği İhlal Kararları ve Türkçe Özetleri

Judgments and Decisions Given by the ECtHR Against Turkey in2015 and Their Summaries In Turkish

Benan Molu

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 7. Sayı (2015/1)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

4. CİLT 7. SAYI

 

Sunuş / Editorial 

 

MAKALELER /ARTICLES

 

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Türkiye (Karşılaştırmalı Gözlemler)

The European Convention on Human Rights and Turkey  (ComparativeObservations)

İbrahim Ö. Kaboğlu

 

İspanya ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi: Bireysel Başvuru ve Amparo Deneyimi

Spain and the European Court of Human Rights: Individual  Applications andthe Recurso de Amparo

Luis Lopez Guerra

 

Hukuk Devletinin İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında Tezahürü: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

The Manifestationof the Rule of Law in the Judgments of the European Court of Human Rights and the Turkish Constitutional Court: A Comparative Study

Sibel İnceoğlu


Danıştay Kararlarında İHAS ve İHAM’ın Etkisi

The Effect of the ECHR And The ECtHR Over the Council of  StateJudgments

Tacettin Şimşek


Yargıtay ve Bireysel Başvuru Yolu

The Supreme Courtand Individual Application

İbrahim Şahbaz


İnsan Hakları Avrupa Hukuku İlkeleri Işığında Yüksek Mahkemelerin Yaklaşımı Hakkında Bir Değerlendirme

Evaluation of theApproach of the Turkish High Courts vis-à-vis the  Principles of theEuropean Convention on Human Rights 

Atilla Nalbant

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Etkili Başvuru Yolu:  Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Çerçevesinde Gözlemler

Effective Domestic Remedy in the Case Law of the European Court of  Human Rights: Observations within the Framework of the Constitutional Complaint

Işıl Karakaş


Gündeme İlişkin Değerlendirme: Olağan Dönemlerde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilebilir mi?

A Curfew without State of Emergency?

Eine Ausgangssperre Ohne Ausnahmezustand?

Tolga Şirin

 

 

ANAYASA HABERLERİ / CONSTITUTIONAL NEWS / INFORMATIONS CONSTITUTIONNELLES

 

Basına ve Kamuoyuna Anayasa’ya ve Demokratik Süreçlere Saygı Bildirisi
To the Press and Public Opinion Respect to the Constitution and DemocraticProcess

 

2015 Yılında (Ocak-Mart) Yayımlanan ve Kamuoyunda İlgi Uyandıran Bazı Anayasa Şikâyeti Kararları
Various Judgments of Constitutional Complaint Published in 2015 (January-March)and Aroused Interest in Public Opinion

 

KİTAP TANITIMI/ BOOK REVIEW / BIBLIOGRAPHIE

 

İbrahim Ö. KABOĞLU & Eric SALES, Türk Anayasa Hukuku/Demokrasi ve Darbeler Arasında (L’Harmattan, Nisan 2015)
Ibrahim Ö. KABOĞLU et EricSALES, le droit Constitutionnel Turc, Entre Coups d’etat et Democratie (L’Harmattan, avril 2015)

Eric Sales

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 6. Sayı (2014/2)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

3. CİLT 6. SAYI 

 

Sunuş/Editorial

 

MAKALELER/ARTICLES

 

Güçlü ve Zayıf Yönleriyle 27 Ocak 2014 Tarihli Yeni Tunus Anayasası

La Nouvelle Constitution Tunisienne du 27 Janvier 2014: Forces et Faiblesses

The New Tunisian Constitution of 27 January 2014: Strentghs and Weaknesses

Ferhat Horchani


Siyasal Bağlamında Türkiye’nin Yeni Anayasa Yazımı Girişimi

Turkey’s Attempt ata New Constitution in Political Context

Murat Akan


Sacrifierl’individu à l’unité de la Nation et de la Famille: Quelques Réflexions Sur LesDécisions Récentes de la Cour Constitutionnelle Turque en Matièrede Nom Patronymique

Sacrificing theIndividual to the Unity of the Nation and Family: Reflections on theConstitutional Court’s Recent Decisions Regarding the Surname

Erkan Duymaz


Çoğunluk vs. Azınlık: Demokratik Hukuk Devletinin Gerçekleşme Koşulu Olarak Sivil İtaatsizlik

Majority vs.Minority: The Civil Disobedience as a Condition to Fullfillment Democratic Rule of Law

F. Ceren Akçabay

 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkının Kullanılmasında Bir Bilinmeyen: Spontane ve Acele Eylemler

A Mystery in theUse of the Right to Meetings and Demonstrations: Spontaneous and Immediate Actions

Ahmet Mert Duygun


Bir Mahkeme Kararının Analiz (Çözümleme) Metoduna Dair Birkaç Söz: Mousseron Yöntemi ile Bir Kuralın Yargısal Anlamını Ortaya Koymak

A Few Words on theMethodological Analysis of a Court Decision: Putting Forward TheJudicial Meaning of a Rule by Using the Mousseron Method

Nesrin Yılmaz Sales

 

 

KARAR İNCELEMELERİ/REVIEWS OFDECISIONS-JUDGEMENTS/NOTES DE JURISPRUDENCE

 

Sermaye Piyasasına“Anayasal” Grev Yasağı Güvencesi

A Constitutional Safeguard for Capital Markets: ‘Ban on Strikes’

Mesut Gülmez


İHAM’ın İşaret Ettiği Yapısal Sorun:  Zorunlu Din Eğitimi

The Structural Problem Pointed by ECHR: Compulsory Religious Education

F. Ceren Akçabay

 

 

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS/INFORMATIONSCONSTITUTIONNELLES

 

Sempozyum:Uluslararası Anayasa Hukuku Derneğinin (IACL) “Global ve Yerel Düzeydeki Anayasal Sorunlar”a İlişkin 9. Dünya Kongresi

Symposium: IXth World Congress of the International Association of Constitutional Law(IACL) on “Constitutional Challenges: Global and Local”

Giammaria Milani – Tania Abbiate

 

Cumhurbaşkanı: Seçim ve Göreve Başlama Süreci

Presidential Election and His Investiture

Presidential Election and HisInvestiture to the Press and Public Opinion

 

İki Cumhurbaşkanlıve İki Başbakanlı Türkiye

La Turquie Nantie de Deux Présidents et Deux Premiers Ministres Turkey with Two Presidents and Two Prime Ministers

Jean Marcou

 

Türkiye, Başkanlık Rejimi Yolunda

Turquie: La République Se Présidentialise

Turkey: On Her Way to Presidential System

Jean Marcou

 

Romanya’nın Anayasal Gündemi

Actualité Constitutionnelle Roumaine

Constitutional Agenda of Romania

Elena Simina Tanesescu

 

Orta Avrupa’da Yeni Bir Anayasa: Macaristan Temel Yasası’nın Kabulü

Une Nouvelle Constitution en Europe Centrale: l’adoption Récente de la LoiFondamentale de Hongrie

A New Constitution in Central Europe: Hungary  Establishes Its Constitution

Peter Kruzslicz

 

 

KİTAP TANITIMI/BOOK REVIEW/BIBLIOGRAPHIE

 

Özgürlükler Hukuku’na Giriş veya Hem Bahçe Hem De Bir Kule Olarak Babil

Introduction to the Freedom’s Law or Babylon as a Garden and Also as a Tower

Zeynep Turhallı

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 5. Sayı (2014/1)

 

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

3. CİLT 5. SAYI

 

SUNUŞ YAZISI / EDITORIAL

İktidar ve Özgürlük İkilemindeki Anayasa Mahkemesi

Constitutional Court Before the Dilemma of  Power and Fredoom

İbrahim Ö. Kaboğlu

 

BÖLÜM 1 / SECTION 1

Ad ve Soyada İlişkin Kararlar Bireyin  Kimlik Hakkı

Jurisprudance on Forename and Surname Right to Individual Identity

Sultan Tahmazoğlu-Üzeltürk

 

Anayasa Mahkemesi’nin Soyadına İlişkin Kararları Üzerine Düşünceler

Reflections on the Constitutional Court’s Decisions  Reagarding the Surname

Erkan Duymaz

 

BÖLÜM 2 / SECTION 2

4+4+4 Yasası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı: Sunuş

Summary of the Decision on the 4+4+4 Statute of the Constitutional Court

Emrah Kırıt

 

Seçmeli Din Dersleri Meselesi ve Anayasa Mahkemesi

The Issue of Electıve Relıgıous Courses  and the Constıtutıonal Court

O. Serkan Gülfidan

 

BÖLÜM 3 / SECTION 3

Dumansız Kamusal Yarar ve Dumanaltı Bireysellik Çatışması -Anayasa Mahkemesi’nin 2011 Tütün Yasağı İçtihadı Hakkında Karşılaştırmalı Gözlemler-

Clash of Smoke Free Public Good and Smoking Individuality -Comparative Observations on 2011 Tobacco Ban Case-Law of Constitutional Court

Bertil Emrah Oder

 

Alkol ve Sigaraya İlişkin Yasal Düzenlemelerin ‘İçkin’ ve ‘Normatif’ Analizinin Kıstasları ve Bu Tarz Düzenlemelerin Siyasi ve Toplumsal Sonuçlarına Dair Sorular

The Immanent and Normative Criteria of Assessing the Laws that Regulate Alcohol and Tobacco Consumption, and the Emerging Questions that are Pertinent to the Political and Social Consequences of Such Regulations

Ayşen Candaş

 

BÖLÜM 4 / SECTION 4

Birinci Yılında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kararlarının Analizi

Individual Application Before the Turkish Constitutional Court: An Analysis of the Cases in Its First Year

Prof. Dr. Sibel İnceoğlu

 

Yorum: Birinci Yılında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kararlarının Analizi

Comment: Individual Application before the Turkish Constitutional Court: An Analysis of the Cases in Its First Year

Oya Boyar

 

BÖLÜM 5 / SECTION 5

Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa Şikâyeti Kararlarının Usuli Açıdan Değerlendirmesi

A Procedural Analysis of the Constitutional Complaint Decisions of the Turkish Constitutional Court

Tolga Şirin

 

Yorum: Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa Şikâyeti Kararlarının Usuli Açıdan Değerlendirmesi

Comment: A Procedural Analysis of the Constitutional Complaint Decisions of the Turkish Constitutional Court

Gözde Atasayan

 

BÖLÜM 6 / SECTION 6

MİT Kanunu’nda Yapılan Değişikliğin Anayasallığı

Constutionality of the Amendment in Code of “MİT’’

Korkut Kanadoğlu

 

BÖLÜM 7 / SECTION 7

Sağlık Bakanlığı Örgütlenmesi ve Sağlık Hizmetleri Anlayışını Yeniden Düzenleyen 663 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi Karar Tahlili  (K. 2013/30)

Understanding the Ministry of Health and Health Services to Re-Organisation Governing the Constitutional Court Decision Analysis Decree No. 663 (K. 2013/30)

Nurhan Demirhan

 

Anayasa Mahkemesi ve Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi

The Constitutional Court and Governmental Decrees Having Force of Law

Nihan Yancı Özalp

 

BÖLÜM 8 / SECTION 8

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yaklaşırken…  Anayasa Mahkemesi’nin K. 2012/96 Kararının Analizi: 7 Yıl Yerine, 12 Yıl (mı?)

Approaching the Next Presidential Election… Analysis of the Constitutional Court Decision (2012/96): 12 Years Instead of 7 Years?

Abdullah Sezer

 

Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Kararı Üzerine Gözlemler

Observations on the Judgement of the Turkish Constitutional Court on the Law on Presidential Elections

Olgun Akbulut

 

BÖLÜM 9 / SECTION 9

Yargı Denetiminden Milletlerarası Andlaşmalar Yoluyla Kaçmak: Akkuyu Nükleer Güç Santrali Andlaşması

Escaping from Judicial Review Via International Agreements: The Case of Akkuyu Nuclear Power Plant Agreement

Serkan Köybaşı

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Bir Nükleer Güç Santralinin Yapımına İlişkin Antlaşmanın Hukuki Niteliğinden Hareketle 1982 Anayasası Madde 90’ın İncelenmesi

A Study of Article 90 of the 1982 Constitution within the Ambit of the Legal Status of The Agreement Between the Republic of Turkey and the Russian Federation Relating to the Construction of a Nuclear Power Plant

Ömer Gedik

 

BÖLÜM 10 / SECTION 10

1982 Anayasasına Göre Özel Sınırlama Sebebi Bulunmayan Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Sorunu ve Anayasa Mahkemesi Kararları

The Issue of the Limitation of Fundamental Rigts with no Specific Limitation Grounds Under 1982 Constitution and the Constitutional Court Decisions

Tijen Dündar Sezer

 

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında 1982 Anayasası’nda Sınırlama Kaydı İçermeyen Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması

Constitutional Court’s Approach on the Restriction of Fundamental Rights with no Explicit Limitation Clause in 1982 Constitution

Metin Özdemir

 

BÖLÜM 11 / SECTION 11

6360 Sayılı Kanun Hakkında Bir Yorum

A Commentary on Law No.6360

Zülfiye Yılmaz

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 4. Sayı (2013/2)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

2. CİLT 4. SAYI

 

Sunuş /Foreword

Anayasa Fetişizmi ve Anayasasızlaştırma İkilemi…

The Dilemma of Constitutional Fetishism and De-constitutionalization
Dilemme entre fétichisme constitutionnel et « déconstitutionnalisation »

İbrahim Ö. Kaboğlu

 

MAKALELER /ARTICLES

 

Türkiye ‘nin Zorlu Demokratik Anayasa Arayışı

La difficilerecherched’une constitution démocratique en Turquie

TheDifficultSearch foraDemocraticConstitutionin Turkey

AlainBockel

 

Amerika’da Demokrasi’den … Türkiye’de ‘İleri Demokrasi’ye

Democracy in USA… to ‘Further Democracy’ in Turkey

De la democracyen Amérique’…à la ‘démocratie avancée’ en Turquie From

Ercan Eyüboğlu

 

Yemen Ulusal Diyalog Kongresi

Yemen’s Natıonal Dialogue Conference
ChristinaMurray

 

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Adaylık (2007 Anayasa Değişikliği ve 6271 Nolu Yasa Ekseninde Karşılaştırmalı Bir Analiz)

Candidacy in Presidential Elections in Turkey (A Comparative

Analysisin Light of the 2007 Amendment and the Act

AbdullahSezer

 

Gezi Parkı Çıkmazında Demokrasi ve İnsan Hakları

Democracy and Human Rights at the Gezi Park Impasse

Erkan Duymaz

 

Türkiye’de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkına ilişkin Sorunlar

Constitutional Problems of Freedom ofAssembly in Turkey

Tolga Şirin

 

Afet Riski Altında Temel Hak ve Özgürlükler: 6306 Sayılı Afet Yasası Kapsamında Temel Hak ve Özürlüklere Getirilen Sınırlamalar

Fundamental Rights and Freedoms Under Catastrophe Risk: Limitations to Fundamental Rights and Freedoms within the Scope of Disaster Law no. 6306

Seda Yurtcanlı

 

Takdir Marjı Doktrini ve Türkiye Anayasa Mahkemesi Açısından Anlamı

Margin of Appreciation Doctrine and its Significance for the Turkish Constitutional Court

Tolga Şirin

 

KARAR İNCELEMELERİ / REVIEWS OF DECISIONS-JUDGEMENTS/NOTES DE JURISPRUDENCE

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin R.K.B/Türkiye Kararı ve Kararda Benimsenen Görüşlerin Olası Etkileri
R
.K.B/Turkey Decision of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women and the Possible Effects of the Views Adopted in the Decision
Tijen Dündar-Sezer

 

ANAYASA HABERLERİ / CONSTITUTIONAL NEWS / INFORMATIONS CONSTITUTIONNELS

Erkan Duymaz – Tolga Şirin

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 3. Sayı (2013/1)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

2. CİLT 3. SAYI

 

SUNUŞ YAZISI / EDITORIAL / AVANT-PROPOS


Yeni Anayasa : Süreç, İçerik ve Düzen
New Constitution: Process, Substance and Order
İbrahim Ö. Kaboğlu 7

 


MAKALELER / ARTICLES / ARTICLES

 

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Kurgusu ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Hukuk Normlarının Türetilme Öncüllerine Etkileri – Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Üzerine Bir Değerlendirme

Social Gender Fiction in Turkey and the Effect of Legal Norms for the Prevention of Violence Against Women on the Premises of Derivation – An Evaluation on the Law for the Prevention of Violence against Women and for the Protection of Family
Neval Oğan-Balkız 31

Çevresel Haklara İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Yaklaşımı
Environmental Rights in the European Court of Human Rights Approach
Nihan Yancı Özalp 53


Bir Cumhurbaşkanının Görevden Alınmasının İmkânsızlığı: Romanya’nın Siyasi Tasarımı
The Impossible Dismissal of a President: Romanian Political Design
L’impossible Révocation d’un Président: Le Design Politique Roumain
Elena Simina Tănăsescu 95

 


ÖZEL DOSYA PROF. DR. SERVER TANİLLİ VE PROF. DR. BÜLENT TANÖR ANMASI

SPECIAL TOPIC: COMMEMORATION OF PROF. DR. SERVER TANİLLİ AND PROF. DR. BÜLENT TANÖR
COMMÉMORATION EN HOMMAGE AUX PROF. DR. SERVER TANİLLİ ET PROF. DR. BÜLENT TANÖR


Aydınlanmanın Hocası Server Tanilli
Server Tanilli a Teacher of Enlightenment
Oktay Uygun 131

 

Devlet ve Demokrasi
State and Democracy in Memory of Server Tanilli
Oya Boyar 147

 

Bülent Tanör ve Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar
Bülent Tanör and Social Rights in Constitutional Law
Murat Sevinç 155

 

KARAR İNCELEMELERİ/ REVIEWS OF DECISIONS-JUDGEMENTS /NOTES DE JURISPRUDENCE

İHAM, DİSK/KESK c. Türkiye : 1 Mayıs Kararı İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, Emsal Bir Kararla Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs Alanı Olduğuna Hükmetti
European Court of Human Rights Held that Taksim was a Demonstration Place
Arzu Sun Becerik 165


Anayasa Mahkemesi’nin E. 2012/65, K. 2012/128 Sayı ve 20.09.2012 Tarihli Kararı (R.G. Tarih-Sayı: 18.04.2013-28622) Üzerine Kısa Bir Not/ Anayasa Mahkemesi’nin Peygamberi ve Ayrımcılık Hususunda Yeni Bir Adım
A Brief Note on the Constitutional Court’s Judgment Numbered: E. 2012/65, K. 2012/128, Dated: 20.09.2012/The Prophet of the Constitutional Court and a New Step About Discrimination)
O. Serkan Gülfidan 183


Özpınar v. Türkiye Kararı İncelemesi
Judgement Review: Ozpinar v. Turkey (Judgement of the European Court of Human Rights
Zülfiye Yılmaz 205

 

 

ÇEVİRİLER / TRANSLATIONS / TRADUCTIONS

 

Sürdürülebilir Demokrasi
About Continuous Democracy
Dominique Rousseau (Çeviren/Translated by) Nesrin Yılmaz Sales 219

 

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası v. Türkiye Davası (İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İkinci Daire Kararı)
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasi v. Turkey (European Court of Human Rights: Judgement of Second Section)
(Çeviren/Translated by) Tolga Şirin 245

 


KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW / BIBLIOGRAPHIE

 

Anayasal Yurtseverlik
Constitutional Patriotism
Tolga Şirin 263

 

ANAYASA HABERLERİ / CONSTITUTIONAL NEWS / INFORMATIONS

 

Anayasa Hukuku Dergisi 2. Sayı (2012/2)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

1. CİLT 2. SAYI

 

Sunuş/Foreword/Avant-propos

 

– I –
AKDENİZ’DE ANAYASACILIĞA DOĞRU

Anayasa Hukukçuları Ağı Projesi Avro-Akdeniz Coğrafi Bölgesinde Hukuk Devleti
Bertrand Mathieu

Tunus’ta Demokratik Geçiş
Yadh Ben Achour

Akdenizde Anayasacılık Hareketleri Karşısında Türkiye
İbrahim Ö. Kaboğlu

 

– II –
MAĞRİP/NORTH AFRICA/MAGHREB

Tunus Ulusal Kurucu Meclisi’nce Anayasa’nın Kaleme Alınması
Fadhel Moussa

Cezayir’de Umut ile Hayalkırıklığı Arasında Kurumsal ve Siyasi Reformlar
Bachir Yelles Chaouche

Demokrasiye Geçişin 3 Komisyonu
Neji Baccouche

 

– III –
MAŞRIK/MIDDLE EST/MACHREK

25 Ocak 2011 Devriminden Bu Yana Mısır’daki Anayasal Dönüşümler
Constitutional Developments in Egypt Since the Revolution of 2011
Les Evolutions Constitutionnelles en Egypte Depuis la Revolution du 25 Janvier 2011

Yousri Elassar

 

– IV –
TÜRKİYE’DE ANAYASAYI YENİLEME SÜRECİ

Anayasa Uzlaşma Komisyonu: Toplum Sözleşmesi İçin Bir Fırsat
Ahmet İyimaya

Demokrasi ve İnsan Hakları Önünde Bir Engel Olarak 1982 Anayasası’nın Ruhu
Atilla Kart

Tarihsel Ortak Değerler Işığında Yeni Anayasa Süreci
Faruk Bal

 

– V-
KUZEY AKDENİZ: KRİZ DÖNEMİNDE ANAYASACILIK

Avrupa ve İspanya’daki Anayasal Süreçler
Angel Rodriguez

Fransa’daki Mali Krizin Anayasal Sonuçları
Benoît Jean-Antoine

 

– VI –
TÜRKİYE/AKDENİZ VE AVRUPA

Tunus’ta Anayasal Ve Demokratik Geçiş Üzerine Düşünce ve Değerlendirmeler
Chawki Gaddes

Yazılı Anayasa – Yaşayan Anayasa, Anayasal Süreçte Kimlikler
Prof. Dr. Sibel İnceoğlu

Pan-Avrupa Akdeniz Anayasal Havzası ve Yeni Ulusalüstülük
Pasquale Policastro

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 1. Sayı (2012/1)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

1. CİLT 1. SAYI

Önsöz/Foreword

Sunuş/Foreword/Avant – Propos 

Anayasacılık ve Türkiye’de Anayasal Hareketler
Constitutionalism and Constitutional Movements in Turkey
Le Constitutionnalisme et le Mouvement Constitutionnel en Turquie (disponible en français)
Prof. Dr. Jean Marcou 1

Anayasa: Yenileme Arayışı ve Değişikliklerin Sürekliliği Arasındaki İkilem
Dilemma between the Quest for Renewal and the Continuity of Amendments
Renouvellement de la Constitution en Turquie: Enjeux et Defis (disponible en français)
Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu 51

Anayasanın Yenilenmesi Kurucu Güç/Kurulu İktidar: Kuram ve Uygulama
Constituent/Constituted Power: Theory and Application (available in English)
Prof. Dr. Thomas Flenier 85

Anayasa Yapımında Yöntem Sorunları
Procedural Issues in Constitutional Change (available in English)
Prof. Dr. Ergun Özbudun 109

Anayasa Değişikliklerinin Anayasaya Uygunluğu Denetimi (Kusurlara Kusurlu Bir Cevap mı?)
Review of Constitutionality of Constitutional Amendments (An Imperfect Response to Imperfections?) (available in English)
Prof. Dr. Lech Garlicki ve Zofia A. Garlicka 145

Anayasanın Değiştirilemez Hükümleri: Almanya Perspektifi
The Irrevocable Provisions of the Constitution: The German Perspective
Les Dispositions Inalterables de la Constitution: la Perspective Allemande (disponible en français)
Prof. Dr. Rainer Arnold 225

Yeni Bir Anayasa İçin/İçinde Haklar ve Özgürlükler
Rights and Freedoms for/in a New Constitution (available in English)
Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu 233

Yargı Bağımsızlığı için Anayasal Öneriler
Constitutional Recommendations on Protecting Judicial Independence
Prof. Dr. Sibel İnceoğlu 259

Yasama
The Legislative Power (available in English)
Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Murat Yanık 295

Yürütme
Executive (available in English)
L’executif (disponible en français)
Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk 327

Laiklik
Secularism (available in English)
Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Selin Esen 381

Yeni Bir Anayasa için Somut Öneriler: “Yurttaşlık”/“Vatandaşlık”
Concrete Proposals for a New Constitution “Citizenship”  (available in English)
Prof. Dr. Naz Çavuşoğlu 405 

Merkez Çevre İlişkileri
Center-Periphery Relations (Decentralization) (available in English)
Prof. Dr. Turan Yıldırım 429

Anayasayı Yenileme Usullü
Procedure for Renewing the Constitution
La Procedure de Renouvellement de la Constitution (disponible en français)
Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Eric Sales 441

Demokratikleşme Sürecinde Anayasanın Hazırlanması
Drafting the Constitution in the Process of Democratic Transition
L’elaboration de la Constitution Dans le Processus de la Démocratisation (disponible en français)
Prof. Dr. Elena-Simina Tanasescu 457

Mısır’da Demokratikleşme Sürecinde Yeni Anayasanın Hazırlanması Yeni Dönemin Sorunları ve Mücadele Alanları
Drafting the New Constitution in the Process of Democratization in Egypt: Issues and Challenges in the New Era
L’élaboration de la Nouvelle Constitution Dans le Processus de la Démocratisation en Égypte Enjeux et Défis de la Nouvelle Période (disponible en français)
Dr. Taimour Mostafa-Kamel 493

Çok Katmanlı Yönetim Sistemi Tasarlamak İki Yakın Dönem Ortak Yönetim Denemesi
Designing Systems of Multi – Level Government – Two Recent Experiments with Cooperative Government (available in English)
Prof. Dr. Christina Murray 533

Asya Anayasacılığı: Halkçı Politikalardan Uzağa, Karşı Çoğunlukçu Kurumlara Doğru
Asian Constitutionalism: Away from Popular Politics, Toward Counter-Majoritarian Institutions (available in English)
Prof. Dr. Raul C. Pangalangan 587

Anayasanın Yenilenmesi veya Anahtar Kelimelerin Belirsizliği
The Renewal of the Constitution or on the Vagueness of Key Words (available in English)
Dr. Dr.h.c. Eivind Smith 611

Marmara Üniversitesi & Anayasa Hukuku Uluslararası Derneği 647
Marmara University & International Associaton of Constitutional Law (IACL) 651
Universite de Marmara & Association Internationale de Droit Constitutionnel (AIDC) 655

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 16. Sayı (2019/2)

 

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

8. CİLT 16. SAYI

 

 

SUNUŞ/FOREWORD

Çatışmacı Anayasa Değişikliğinin Yarattığı Ayrışma: Monokrasi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
The Dichotomy Created by Conflictial Constittuional Change: “Monocracy” and “Presidentalist (Cumhurbaşkanlığı) Governmental System” 
İbrahim Ö. Kaboğlu

 

 

MAKALELER/ARTICLES

 

Anayasa Mahkemesi’nin Tutuklama Kararının Maddi Şartları İçtihadına Eleştirel Bir Yaklaşım
A Critical Approach to the Case Law of the Constitutional Court in Relation to the Substantive Requirements of Remand in Custody Decision 
Öznur Sevdiren

 

1921 Teşkilâtı Esasiye Kanunu Çerçevesinde Kurucu İktidar Tartışması
The Discussion of Constituent Power under the 1921 Constitution
Sinem Şirin

 

Avukatlığa Engel Suçların ve Avukatlığa Kabulü Bekletme Yetkisinin Anayasallığı Üzerine
On the Constitutionality of the Impediments to Admission into Attorneyship and the Authority of Suspension of Admission Process
Dilşad Çiğdem Sever

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Siyasi Parti Disiplini
The Party Discipline in the United States of America
Mehmet Faruk Koçak

 

 

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS


Bireysel Başvuru, Toplumsal Karar ve Anayasal Diyalog: Zübeyde Füsun Üstel ve Diğerleri Kararı
Individual Application, Social Decision and Constitutional Dialogue: The Case of Zübeyde Füsun Üstel and Others
Tolga Şirin


Özgürlük ve Güvenlik Hakkı İhlalleri Serisinde Yeni Perde: AİHM’nin Kavala/Türkiye Kararı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme
New Episode in the Series of Violations of the Right to Liberty and Security: A Brief Observation on ECtHR’s Kavala Judgment
Erkan Duymaz


Bir İnsan Hakları Sorunu Olarak İklim Değişikliği
Climate Change as a Human Rights Issue
Seda Yurtcanlı Duymaz

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 15. Sayı (2019/1)

 

SUNUŞ/FOREWORD


Türkiye’de Siyasal Münavebenin Yolu Açılıyor mu?

Towards a Political Change in Turkey?
İbrahim Ö. Kaboğlu

 

 

MAKALELER/ARTICLES

 

Olağanüstü Hal ve İnsan Hakları İhlalleri: Türkiye Vatandaşları İçin Hangi Adalet?
State of Emergency and Human Rights: What Kind of Justice for the Citizens of Turkey?
Etat D’urgence Et Violations Des Droits  Des L’homme: Quelle Justice Pour Les Citoyens  De Turquie?
Christelle Palluel (çev./translated by: Pınar Dikmen)

 

Türkiye’de Olağanüstü Hal Döneminde  Oy Hakkı
Voting Rights under the State of Emergency in Turkey
Özge Demir

 

Adli Kontrol Tedbirlerine Duruşmasız Olarak Karar Verilebilir mi? Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı Bağlamında Bir İnceleme
Can Judicial Control Measures be Decided Without Hearing? A Research in the Context of Right to Liberty and Security
Buğrahan Fertellioğlu

 

İHAM Kararları Işığında İfade Özgürlüğü ile Dini Hislerin Korunması Hakkının Çatışması Sorunu
The Problem of Conflict Between Freedom of Expression and Right to Protection of Religious Feelings in the Light of ECHR Decisions
Enes Kethüda

 

Hukuk Bir Yere Gitti mi?
Has Law Gone Anywhere?
Yahya Berkol Gülgeç

 

 

KARAR İNCELEMESİ/REVIEW OF DECISION-JUDGEMENT

 

İfade Özgürlüğü vs İfade Özgürlüğü: AİHM’nin Kaboğlu ve Oran/Türkiye Kararı Üzerine Gözlemler
Freedom of Expression vs Freedom of Expression: Observations on ECtHR’s Kaboğlu and Oran Case
Erkan Duymaz

 

 

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS

 

Anayasa Hukuku Perspektifi ile “Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Hali” Kavramı Üzerine Bir Deneme
An Essay on the Concept of “The Status of in Flagrante Delicto Which Requires Imposition of a Heavy Penalty” from The Constitutional View Point
Fazıl Sağlam

 

Yüksek Seçim Kurulu ve Toplantı/Karar Nisapları
The Higher Electoral Council and Its Quorum
Tolga Şirin

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminin İptali Değerlendirme (Rapor Özeti)
Evaluation on the Annulment of Election of the Istanbul Metropolitan Municipality Mayor: Executive Summary
İbrahim Ö. Kaboğlu

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 14. Sayı (2018/2)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

7. CİLT 14. SAYI

 

SUNUŞ/FOREWORD

“Anayasa’ya Saygılı Yasa” için “Anayasa Mahkemesi”
Constitutional Court for “Laws Respectful of the Constitution”
İbrahim Ö. Kaboğlu

 

MAKALELER/ARTICLES


“İşlemeyen Sistemlerin Fonksiyonel Olmayan Yanıtı”: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
A Dysfunctional Response of Non-Functioning Systems: Presidential Decree in Turkey
Tolga Şirin

Yeni Bir Anayasal Hak Öznesi Olarak Hayvan – II
Animal as a New Subject of Constitutional Rights – II
Serkan Köybaşı

Karşılaştırmalı Hukukta Pasifist Anayasa Anlayışı
The Concept of Pasifist Constitution in Comparative Constitutional Law
Mert Duygun

Kamu Denetçiliği Kurumunu (Türk Ombudsmanını) Yeniden Tasarlamak
Redesigning the Public Supervision Institution (The Ombudsman Institution of Turkey)
Mutlu Kağıtcıoğlu

Homofobinin Anayasal Üretimi: Anayasa Mahkemesi ve Eşcinsellik 
Constitutional Production of Homohobia: The Turkish Constitutional Court and Homosexuality
Tolga Şirin

 

ANAYASA HABERLERİ / CONSTITUTIONAL NEWS

 

Hukuk Nereye Gidiyor? Gözlemler ve Sorular
Where is the Law Going? Observations and Questions
Kemal Gözler

Demokrasi Nereye Gidiyor? Nerede Hata Yaptık?
Where is Democracy Going? Where Did We Do Wrong?
Kemal Gözler

 

KARAR ÇEVİRİSİ / TRANSLATION OF JUDGEMENT

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 13. Sayı (2018/1)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

7. CİLT 13. SAYI

 

 

 

SUNUŞ/FOREWORD/AVANT-PROPOS


Türkiye’deki Siyasi-Anayasal Geçişin Meşruiyeti Üzerine 

The Legitimacy Of The Politico-Constitutional Transition In Turkey
De la Legitimite de la transition Politico-Constitutionnelle en Turquie 
İbrahim Ö. Kaboğlu

 

MAKALELER/ARTICLES


Devlet Güçlerinin OHAL KHK Rejimi ve 2017 Anayasa Değişikliğinden Sonraki Görünümü
The Powers of the State After the State of Emergency-Decree Law Regime and the 2017 Constitutional Reform
Fazıl Sağlam

Yeni Bir Anayasal Hak Öznesi Olarak Hayvan – I
Animal as a New Subject of Constitutional Rights
Serkan Köybaşı

“Türk’ün Erkler Ayrılığıyla İmtihanı”: Bir Anayasal Gelenekten Söz Edilebilir mi?
Turkey’s Trial with the Separation of Powers: Is There a Constitutional Tradition?
Oğuzhan Bekir Keskin

7142 Sayılı Yetki Kanunu’nun Anayasallığı: Anayasa Mahkemesinin 2018/79 Karar Sayılı Kararının Değerlendirilmesi
Constitutionality of the Empowering Act Nr. 7142: An Analysis on the Decision Nr. 2018/79 of the Turkish Constitutional Court
Korkut Kanadoğlu/Mert Duygun

Anayasa Mahkemesinin Şahin Alpay Kararına İlişkin Değerlendirmeler
An Analysis of TCC’s Şahin Alpay Case
Tolga Şirin

 

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 12. Sayı (2017/2)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

6. CİLT 12. SAYI

  


SUNUŞ/
FOREWORD

Anayasal Geçiş Dönemi: Belirsizlik mi, Anayasasızlık mı?
Constitutional Transition Period: Uncertainty or Constituionless
İbrahim Ö. Kaboğlu

 

 

MAKALELER/ARTICLES

 

İnsanlık Hakları Evrensel Bildirgesi Projesinin İçerimleri
Implications of the Universal Declaration of the Rights of Humankind Project
Les implications du projet de déclaration universelle des droits de l’Humanité
Catherine Le Bris (Çev./Translated by: Erkan Duymaz)

Afet Hallerinde İnsanlık İlkesi
Humanity Principle in the Situation of Disaster
Le principe d’humanité en cas de catastrophe
Catherine Le Bris (Çev./Translated by: Gülden Kurt/Gökçe Gökçen)

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin İnsanlık Haklarının Gerçekleştirilmesine Potansiyel Katkısı
The Potential Contribution of the European Convention on Human Rights to the Fulfilment of Rights of Humankind
Erkan Duymaz

Mali Güce Göre Ödeme Anayasal İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülüklere Uygulanabilirliği
The Feasibility of Constutional Ability to Pay Principle in Terms of Tax-Like Financial Liabilities
Uğur YİĞİT/İlhami ÖZTÜRK

 

 

ANAYASAL KAZANIMLAR BİLANÇOSU (ÖZEL DOSYASI)/ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL ACHIEVEMENTS (SPECIAL FILE)

 

Anayasal Kazanımlar Bilançosu
Analysis of Constitutional Achievements
İbrahim Ö. Kaboğlu

Türkiye’de Yeni Anayasa Arayışları ve 2017 Anayasa Değişiklikleri
The Search for a New Constitution and 2017 Constitutional Changes in Turkey
Sevtap Yokuş

Avrupa Konseyi Anayasal Birikimi Işığında 2017 Anayasa Değişikliği
2017 Constitutional Amendmend in the Light of Council of Europe’s Constitutional Accumulation
Erkan Duymaz

Anayasal Kazanımlar Bilançosu -2012-2013 Anayasa Uzlaşma Komisyonu Deneyimi-
The Experience of 2012-2013 Reconciliation Committee
Özen Ülgen

Türkiye’nin Anayasal Birikimine Sivil Toplum Katkısı
Contribution of Civil Society to the Constitutional Accumulation of Turkey
Ozan Erözden

Anayasal Birikime Sivil Katkının Ortak Paydaları
Common Ground of Civil Contribution to the Constitutional Accumulation
Mustafa Ertin

16 Nisan Anayasa Değişikliği: Osmanlı-Türkiye Anayasacılığının İkinci  Büyük Kopuşu
Constitutional Amendment of 16 April: The Second Big Break of the Ottoman-Turkish Constitutionalism
Demirhan Burak Çelik

 

 

KİTAP TANITIMI/BOOK REVIEW

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 11. Sayı (2017/1)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ 

6. CİLT 11. SAYI

 

SUNUŞ/FOREWORD 

Olağanüstü Halde Anayasa Değişikliği: Anayasal Düzenin Sonu mu?
Constitutional Change Under the State of Emergeni: The End of the Constitutional Order?

İbrahil Ö. Kaboğlu

 

MAKALELER/ARTICLES


Anayasa Mahkemesi Kadın Üyelerinin Yargısal Tutumları: Ampirik Bir Araştırma
Judicial Attitudes of Female Justices’ of the Constitutional Court: An Empirical Analysis
Engin Yıldırım / Serdar Gülener

2017 Anayasa Değişikliği’nin Yargı Bağımsızlığı Yönünden Değerlendirilmesi
An Analysis of the 2017 Constituitonal Amendment from the Point of Judicial Independence
Tolga Şirin

2017 Anayasa Değişikliklerinin Yasama Yürütme İlişkilerine ve Yargı Bağımsızlığına Etkileri
The Effects of 2017 Constitutional Amendments on Legislative and Executive Bodies Relations And Judicial Independence
Nihan Yancı Özalp

Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa Madde 90/5 Hakkındaki Zımni İlga Tespiti ve İnsan Haklarına Dayalı (Yeni Bir) Yargısal Denetim
The Constitutional Court’s Interpretation of Article 90/5 of the Constitution as an Implicit Derogatory Rule and (A New) Judicial Review Based on Human Rights
Ali Acar

Referandum ve Serbest Seçim Hakkı: Yüksek Seçim Kurulu’nun 16 Nisan 2017 Tarih ve 560 Sayılı Kararı Hakkında Bir Değerlendirme
Referendum and Right to Free Elections: An Analysis on the Decision of the Supreme Election Board – 16 April 2017-Nr. 560
Tolga Şirin

Karşılaştırmalı Anayasa Hukukundan Karşılaştırmalı Anayasa Çalışmalarına
From Comparative Constitutional Law to Comparative Constitutional Studies
Ran Hirschl (Çeviren/Translated by Serkan Yolcu )

 

KARAR ÖZETLERİ/ABSTRACTS OF THE JUDGEMENTS

 

Ekim 2016 – Mart 2017 Bireysel Başvuru  Kararları Kroniği
Summaries of the Individuel Application Judgements of the Constutional Court (Oct.2016-Mar.2017)
Gözde Atasayan/Rezzan İtişgen/Cennet Işık/Seda Özkan/Necdet Umut Orcan/Aykut Demirdöğen/Sinem Şirin

Ekim 2016 – Mart 2017 Tarihleri Arasında Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen Norm Denetimi Kararlarının Özet Bilançosu
The Brief Statement of the Judgements of Constitionality Review Given by Constitutional Court of Turkey Between the Dates of October 2016 – March 2017
Pınar Dikmen/N. Betül Yağcı/Ömer E. Egeliği/Uğur Tabak/Abdurrahim Konukpay/Egemen Esen

Ekim 2016 – Mart 2017 İHAM – Türkiye Kararlarına Kısa Bir Bakış
A Brief Look on the ECtHR v. Turkey Judgements Between October 2016- March 2017
Zeynep Turhallı/Sezen Kama/Asiye Çelik Demir/Gökçe Gökçen/Sibel İnce

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 10. Sayı (2016/2)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

5. CİLT 10. SAYI

 

 

Sunuş/Foreword

 

MAKALELER/ARTICLES

 

Değiştirilemez Anayasal İlkeler Üzerine Sorgulamalar

Interrogations Around Intangible Constitutional Principles

Interrogations Autour Des Principes Constitutionnels Intangibles

Eric Sales

 

And Bölgesi’nde Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi

Judicial Review of Constitutional Amendments in the AndeanRegion

Le Contrôle Juridictionnel Des Amendements ConstitutionnelsDans La Région Andine

César Landa

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Yükümlülüklere Aykırı Tedbirler Alabilme Yetkisinin Sınırı Olarak Keyfîlik Yasağı

Prohibition of Arbitrariness as the Limit of DerogationPower in the Context of the European Convention on Human Rights

Emre Birden

 

1982 Anayasası’na Göre Temel Hak ve Özgürlüklerin Olağanüstü Hal Rejimi: Eski Kavramlara Yeniden Bakmak

The State of Emergency Regime in the 1982 Constitution: Reviewing Old Concepts

Tolga Şirin

 

İfade Özgürlüğü, Dinin veya Dini Duyguların Korunması Amacıyla Sınırlanabilir mi?

Can Freedom of Expression be Restricted for the Purpose of Protection of Religion or Religious Feelings?

Tolga Şirin

 

 

KARAR İNCELEMESİ/REVIEW OF DECISION-JUDGEMENT

 

Anayasa Mahkemesinin Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri Hakkında Verdiği  Son Kararlar Üzerine Bazı Gözlemler

Some Observations on the Latest Judgements of the Constitutional Court on the Emergency Decrees Having the Force of Law

Ender Türk

 

 

KARAR ÖZETLERİ/ABSRACTS OF THE JUDGEMENTS

 

Nisan- Eylül 2016 İHAM – Türkiye Kararlarına  Kısa Bir Bakış

A Brief Look on the ECtHR V. Turkey Judgements Between April- September 2016

Sezen Kama – Asiye Çelik – Gökçe Gökçen

 

Mart 2016 – Ekim 2016 Tarihleri Arasında Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen Norm Denetimi Kararlarının Özet Bilançosu

The Brief Statement of the Judgements of ConstitionalityReview Given by Constitutional Court of Turkey Between the Dates of March 2016– October 2016

Pınar Dikmen – N. Betül Yağcı – Ömer E. Egeliği

 

Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararları Özetleri (Nisan- Eylül 2016)

Summaries of the Individual Application Judgements of theTurkish Constitutional Court (Apr-Sep 2016)

Gözde Atasayan – Rezzan İtişgen Dülger – Cennet Işık

 

 

KARAR ÇEVİRİLERİ / TRANSLATIONS OF THE JUDGEMENTS

 

Zeynep Mercan – Türkiye Kararı/Zeynep Mercan v. Turkey Judgement

Akif Zihni – Türkiye Kararı/Akif Zihni v. Turkey Judgement