Anayasa Hukuku Dergisi 9. Sayı (2016/1)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

5. CİLT 9. SAYI

 

 

Sunuş/Foreword

 

MAKALELER/ARTICLES

 

Kanunların Kabul Edilmesi İşlevi Açısından Yasama Organı

The Legislature in Term of the Adoption Process of Law

Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk

 

Müzakere İşlevi Açısından Yasama Organı

The Legislature with Regard to Deliberative Function

Didem Yılmaz

 

Parlamentonun Müzakere İşlevi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Örneği

Deliberative Function of Parliament: The Grand National Assembly of Turkey Case

Ender Türk

 

1982 Anayasası Çerçevesinde Cumhurbaşkanının Siyasi ve Cezai Sorumluluğu

The Political And Criminal Liability of the President of the Republic under 1982 Turkish Constitution

O. Serkan Gülfidan

 

Anayasa Hukukunda Organ Uyuşmazlığı Davası Üzerine Bir İnceleme

A Study on Case of Dispute Between Organs in Constitutional Law

Tevfik Sönmez Küçük

 

İngiliz İşçi Partisi Tarafından Uygulanan Milletvekili Aday Tespit Yöntemi Üzerine Bir Hukuki Değerlendirme

A Legal Evaluation of the Mp Candidate Selection Method Applied by the Labour Party of the UK

Tevfik Sönmez Küçük

 

 

KARAR ÖZETLERİ/ABSTRACT OF JUDGEMENTS

 

Ekim 2015 – Mart 2016 Ayları Arasında İHAM’ın Türkiye’ye Karşı Verdiği Kararların Türkçe Özetleri

JUDGMENTS OF THE ECtHR RELATED TO TURKEY BETWEEN OCTOBER 2015-MARCH 2016 

 

 

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS

 

Dokunulmazlıkları Kaldıran Anayasa Değişikliği Hakkında Gözlemler

Observations on the Constitutional Amendments That Remove Immunities

Tolga Şirin

 

KİTAP TANITIMI/BOOK REVIEW

 

Abdullah SEZER, Demokrasi Teorisi ve Pratiğinde Seçim Barajları, Legal Yay., İstanbul, 2014.
Abdullah SEZER, Treshold in the Theory and Practice of Democracy

İbrahim Ö. Kaboğlu

 

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 8. Sayı (2015/2)

 

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

4. CİLT 8. SAYI

 

Sunuş/Foreword

 

MAKALELER/ARTICLES

 

Legal and Political Aspects of Constitutional Changes in Georgia
Gürcistan’daki Anayasal Değişikliklerin Hukuki ve Siyasi Boyutları

Mariam Jikia (Çeviren/Translated by: Sezen Kama)

 

Yarım Asırlık Silahlı Çatışmanın Ardından Barışı Yaratmak Kolombiya’da Geçiş Adaleti Tartışmaları Üzerine İnceleme
Inventer la Paix Apres un Demi-Siècle du Conflit Armé ÉtudeSur lesDiscours de la Justice Transitionnelle en Colombie
Inventing the Peace After a Half-Century of Armed ConflictStudy on the Transitional Justice Discourses in Colombia

Luis-Miguel Gutierrez Ramirez (Çeviren/Translated by: Serkan Köybaşı)

 

İHAS’a Ek 15 ve 16 No.lu Protokollere İlişkin Genel Gözlemler
General Observations on Protocols No. 15 and 16 to the ECHR

Abdullah Sezer

 

Yüksek Seçim Kuruluna İlişkin Güncel Anayasal Tartışmalar
Current Constitutional Debate Regarding the Supreme  Election Board

Nihan Yancı Özalp

 

Eşcinsel Birlikteliklerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Tanınması
The Recognition of Same-Sex Relationships within theFramework of European Convention on Human Rights

Emre Birden

 

Latin Amerika Başkanlık Sistemlerinden Bir Örnek: Bolivya’da Başkanlık Sistemi
As an Example of Presidential Systems in Latin America: TheBolivian Presidential System

Sinem Şirin

 

 

KARAR İNCELEMELERİ/REVIEWS OF DECISIONS/JUDGEMENTS

 

Artık Ankara’da Anayasa Mahkemesi Var!

There is a Constitutional Court in Ankara Now!

Mesut Gülmez

 

 

KİTAP TANITIMLARI/BOOK REVIEWS

 

Mesut Gülmez, Sosyal Haklarsız ‘Yeni’ Anayasa mı? Eleştirel Gözle Emek ve Sermayenin Önerileri

Mesut Gülmez, A ‘New’ Constitution Without SocialRights? Suggestions from Labour and Capital Through a Critical View

İbrahim Ö. Kaboğlu

 

Sevtap Yokuş, Türkiye’de Çatışma Çözümünde Anayasal Arayışlar

Sevtap Yokuş, Constitutional Pursuit for Handling  Conflicts in Turkey

İbrahim Ö. Kaboğlu – Duygu Şimşek Aktaş

 

 

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS

 

Akademisyenlerden Anayasal Kurumlara Çağrı: Cumhurbaşkanı Seçimlere Gölge Düşürüyor!

Call From Academics to the Intitutions that have the Duty toImplement the Constitution: The President is Casting His Shadow on theElections

 

Rojava Toplumsal Sözleşmesi’ne Genel Bir Bakış

A General Overview of the Social Contract of Rojova

Begüm Yıldız

 

“Pasifist” Japonya’da Militarist Milliyetçilik İnşa Edilirken…

As Militarist Nationalism is Building up in“Pacifist” Japan…

Tolga Şirin

 

Mahkeme’nin Dostlarından “İç Güvenlik Yasası” Uyarısı: Anayasa Mahkemesi’ne Sunulan  İlk Amicus Curıae Raporu Kabul Edildi

First Amicus Curiae Brief before the Constitutional Court

Le Premier Rapport Amicus Curiae Devant la CourConstitutionnelle

Erkan Duymaz

 

2015’te İHAM’ın Türkiye’ye Karşı Verdiği İhlal Kararları ve Türkçe Özetleri

Judgments and Decisions Given by the ECtHR Against Turkey in2015 and Their Summaries In Turkish

Benan Molu

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 7. Sayı (2015/1)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

4. CİLT 7. SAYI

 

Sunuş / Editorial 

 

MAKALELER /ARTICLES

 

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Türkiye (Karşılaştırmalı Gözlemler)

The European Convention on Human Rights and Turkey  (ComparativeObservations)

İbrahim Ö. Kaboğlu

 

İspanya ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi: Bireysel Başvuru ve Amparo Deneyimi

Spain and the European Court of Human Rights: Individual  Applications andthe Recurso de Amparo

Luis Lopez Guerra

 

Hukuk Devletinin İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında Tezahürü: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

The Manifestationof the Rule of Law in the Judgments of the European Court of Human Rights and the Turkish Constitutional Court: A Comparative Study

Sibel İnceoğlu


Danıştay Kararlarında İHAS ve İHAM’ın Etkisi

The Effect of the ECHR And The ECtHR Over the Council of  StateJudgments

Tacettin Şimşek


Yargıtay ve Bireysel Başvuru Yolu

The Supreme Courtand Individual Application

İbrahim Şahbaz


İnsan Hakları Avrupa Hukuku İlkeleri Işığında Yüksek Mahkemelerin Yaklaşımı Hakkında Bir Değerlendirme

Evaluation of theApproach of the Turkish High Courts vis-à-vis the  Principles of theEuropean Convention on Human Rights 

Atilla Nalbant

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Etkili Başvuru Yolu:  Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Çerçevesinde Gözlemler

Effective Domestic Remedy in the Case Law of the European Court of  Human Rights: Observations within the Framework of the Constitutional Complaint

Işıl Karakaş


Gündeme İlişkin Değerlendirme: Olağan Dönemlerde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilebilir mi?

A Curfew without State of Emergency?

Eine Ausgangssperre Ohne Ausnahmezustand?

Tolga Şirin

 

 

ANAYASA HABERLERİ / CONSTITUTIONAL NEWS / INFORMATIONS CONSTITUTIONNELLES

 

Basına ve Kamuoyuna Anayasa’ya ve Demokratik Süreçlere Saygı Bildirisi
To the Press and Public Opinion Respect to the Constitution and DemocraticProcess

 

2015 Yılında (Ocak-Mart) Yayımlanan ve Kamuoyunda İlgi Uyandıran Bazı Anayasa Şikâyeti Kararları
Various Judgments of Constitutional Complaint Published in 2015 (January-March)and Aroused Interest in Public Opinion

 

KİTAP TANITIMI/ BOOK REVIEW / BIBLIOGRAPHIE

 

İbrahim Ö. KABOĞLU & Eric SALES, Türk Anayasa Hukuku/Demokrasi ve Darbeler Arasında (L’Harmattan, Nisan 2015)
Ibrahim Ö. KABOĞLU et EricSALES, le droit Constitutionnel Turc, Entre Coups d’etat et Democratie (L’Harmattan, avril 2015)

Eric Sales

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 6. Sayı (2014/2)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

3. CİLT 6. SAYI 

 

Sunuş/Editorial

 

MAKALELER/ARTICLES

 

Güçlü ve Zayıf Yönleriyle 27 Ocak 2014 Tarihli Yeni Tunus Anayasası

La Nouvelle Constitution Tunisienne du 27 Janvier 2014: Forces et Faiblesses

The New Tunisian Constitution of 27 January 2014: Strentghs and Weaknesses

Ferhat Horchani


Siyasal Bağlamında Türkiye’nin Yeni Anayasa Yazımı Girişimi

Turkey’s Attempt ata New Constitution in Political Context

Murat Akan


Sacrifierl’individu à l’unité de la Nation et de la Famille: Quelques Réflexions Sur LesDécisions Récentes de la Cour Constitutionnelle Turque en Matièrede Nom Patronymique

Sacrificing theIndividual to the Unity of the Nation and Family: Reflections on theConstitutional Court’s Recent Decisions Regarding the Surname

Erkan Duymaz


Çoğunluk vs. Azınlık: Demokratik Hukuk Devletinin Gerçekleşme Koşulu Olarak Sivil İtaatsizlik

Majority vs.Minority: The Civil Disobedience as a Condition to Fullfillment Democratic Rule of Law

F. Ceren Akçabay

 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkının Kullanılmasında Bir Bilinmeyen: Spontane ve Acele Eylemler

A Mystery in theUse of the Right to Meetings and Demonstrations: Spontaneous and Immediate Actions

Ahmet Mert Duygun


Bir Mahkeme Kararının Analiz (Çözümleme) Metoduna Dair Birkaç Söz: Mousseron Yöntemi ile Bir Kuralın Yargısal Anlamını Ortaya Koymak

A Few Words on theMethodological Analysis of a Court Decision: Putting Forward TheJudicial Meaning of a Rule by Using the Mousseron Method

Nesrin Yılmaz Sales

 

 

KARAR İNCELEMELERİ/REVIEWS OFDECISIONS-JUDGEMENTS/NOTES DE JURISPRUDENCE

 

Sermaye Piyasasına“Anayasal” Grev Yasağı Güvencesi

A Constitutional Safeguard for Capital Markets: ‘Ban on Strikes’

Mesut Gülmez


İHAM’ın İşaret Ettiği Yapısal Sorun:  Zorunlu Din Eğitimi

The Structural Problem Pointed by ECHR: Compulsory Religious Education

F. Ceren Akçabay

 

 

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS/INFORMATIONSCONSTITUTIONNELLES

 

Sempozyum:Uluslararası Anayasa Hukuku Derneğinin (IACL) “Global ve Yerel Düzeydeki Anayasal Sorunlar”a İlişkin 9. Dünya Kongresi

Symposium: IXth World Congress of the International Association of Constitutional Law(IACL) on “Constitutional Challenges: Global and Local”

Giammaria Milani – Tania Abbiate

 

Cumhurbaşkanı: Seçim ve Göreve Başlama Süreci

Presidential Election and His Investiture

Presidential Election and HisInvestiture to the Press and Public Opinion

 

İki Cumhurbaşkanlıve İki Başbakanlı Türkiye

La Turquie Nantie de Deux Présidents et Deux Premiers Ministres Turkey with Two Presidents and Two Prime Ministers

Jean Marcou

 

Türkiye, Başkanlık Rejimi Yolunda

Turquie: La République Se Présidentialise

Turkey: On Her Way to Presidential System

Jean Marcou

 

Romanya’nın Anayasal Gündemi

Actualité Constitutionnelle Roumaine

Constitutional Agenda of Romania

Elena Simina Tanesescu

 

Orta Avrupa’da Yeni Bir Anayasa: Macaristan Temel Yasası’nın Kabulü

Une Nouvelle Constitution en Europe Centrale: l’adoption Récente de la LoiFondamentale de Hongrie

A New Constitution in Central Europe: Hungary  Establishes Its Constitution

Peter Kruzslicz

 

 

KİTAP TANITIMI/BOOK REVIEW/BIBLIOGRAPHIE

 

Özgürlükler Hukuku’na Giriş veya Hem Bahçe Hem De Bir Kule Olarak Babil

Introduction to the Freedom’s Law or Babylon as a Garden and Also as a Tower

Zeynep Turhallı

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 5. Sayı (2014/1)

 

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

3. CİLT 5. SAYI

 

SUNUŞ YAZISI / EDITORIAL

İktidar ve Özgürlük İkilemindeki Anayasa Mahkemesi

Constitutional Court Before the Dilemma of  Power and Fredoom

İbrahim Ö. Kaboğlu

 

BÖLÜM 1 / SECTION 1

Ad ve Soyada İlişkin Kararlar Bireyin  Kimlik Hakkı

Jurisprudance on Forename and Surname Right to Individual Identity

Sultan Tahmazoğlu-Üzeltürk

 

Anayasa Mahkemesi’nin Soyadına İlişkin Kararları Üzerine Düşünceler

Reflections on the Constitutional Court’s Decisions  Reagarding the Surname

Erkan Duymaz

 

BÖLÜM 2 / SECTION 2

4+4+4 Yasası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı: Sunuş

Summary of the Decision on the 4+4+4 Statute of the Constitutional Court

Emrah Kırıt

 

Seçmeli Din Dersleri Meselesi ve Anayasa Mahkemesi

The Issue of Electıve Relıgıous Courses  and the Constıtutıonal Court

O. Serkan Gülfidan

 

BÖLÜM 3 / SECTION 3

Dumansız Kamusal Yarar ve Dumanaltı Bireysellik Çatışması -Anayasa Mahkemesi’nin 2011 Tütün Yasağı İçtihadı Hakkında Karşılaştırmalı Gözlemler-

Clash of Smoke Free Public Good and Smoking Individuality -Comparative Observations on 2011 Tobacco Ban Case-Law of Constitutional Court

Bertil Emrah Oder

 

Alkol ve Sigaraya İlişkin Yasal Düzenlemelerin ‘İçkin’ ve ‘Normatif’ Analizinin Kıstasları ve Bu Tarz Düzenlemelerin Siyasi ve Toplumsal Sonuçlarına Dair Sorular

The Immanent and Normative Criteria of Assessing the Laws that Regulate Alcohol and Tobacco Consumption, and the Emerging Questions that are Pertinent to the Political and Social Consequences of Such Regulations

Ayşen Candaş

 

BÖLÜM 4 / SECTION 4

Birinci Yılında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kararlarının Analizi

Individual Application Before the Turkish Constitutional Court: An Analysis of the Cases in Its First Year

Prof. Dr. Sibel İnceoğlu

 

Yorum: Birinci Yılında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kararlarının Analizi

Comment: Individual Application before the Turkish Constitutional Court: An Analysis of the Cases in Its First Year

Oya Boyar

 

BÖLÜM 5 / SECTION 5

Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa Şikâyeti Kararlarının Usuli Açıdan Değerlendirmesi

A Procedural Analysis of the Constitutional Complaint Decisions of the Turkish Constitutional Court

Tolga Şirin

 

Yorum: Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa Şikâyeti Kararlarının Usuli Açıdan Değerlendirmesi

Comment: A Procedural Analysis of the Constitutional Complaint Decisions of the Turkish Constitutional Court

Gözde Atasayan

 

BÖLÜM 6 / SECTION 6

MİT Kanunu’nda Yapılan Değişikliğin Anayasallığı

Constutionality of the Amendment in Code of “MİT’’

Korkut Kanadoğlu

 

BÖLÜM 7 / SECTION 7

Sağlık Bakanlığı Örgütlenmesi ve Sağlık Hizmetleri Anlayışını Yeniden Düzenleyen 663 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi Karar Tahlili  (K. 2013/30)

Understanding the Ministry of Health and Health Services to Re-Organisation Governing the Constitutional Court Decision Analysis Decree No. 663 (K. 2013/30)

Nurhan Demirhan

 

Anayasa Mahkemesi ve Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi

The Constitutional Court and Governmental Decrees Having Force of Law

Nihan Yancı Özalp

 

BÖLÜM 8 / SECTION 8

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yaklaşırken…  Anayasa Mahkemesi’nin K. 2012/96 Kararının Analizi: 7 Yıl Yerine, 12 Yıl (mı?)

Approaching the Next Presidential Election… Analysis of the Constitutional Court Decision (2012/96): 12 Years Instead of 7 Years?

Abdullah Sezer

 

Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Kararı Üzerine Gözlemler

Observations on the Judgement of the Turkish Constitutional Court on the Law on Presidential Elections

Olgun Akbulut

 

BÖLÜM 9 / SECTION 9

Yargı Denetiminden Milletlerarası Andlaşmalar Yoluyla Kaçmak: Akkuyu Nükleer Güç Santrali Andlaşması

Escaping from Judicial Review Via International Agreements: The Case of Akkuyu Nuclear Power Plant Agreement

Serkan Köybaşı

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Bir Nükleer Güç Santralinin Yapımına İlişkin Antlaşmanın Hukuki Niteliğinden Hareketle 1982 Anayasası Madde 90’ın İncelenmesi

A Study of Article 90 of the 1982 Constitution within the Ambit of the Legal Status of The Agreement Between the Republic of Turkey and the Russian Federation Relating to the Construction of a Nuclear Power Plant

Ömer Gedik

 

BÖLÜM 10 / SECTION 10

1982 Anayasasına Göre Özel Sınırlama Sebebi Bulunmayan Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Sorunu ve Anayasa Mahkemesi Kararları

The Issue of the Limitation of Fundamental Rigts with no Specific Limitation Grounds Under 1982 Constitution and the Constitutional Court Decisions

Tijen Dündar Sezer

 

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında 1982 Anayasası’nda Sınırlama Kaydı İçermeyen Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması

Constitutional Court’s Approach on the Restriction of Fundamental Rights with no Explicit Limitation Clause in 1982 Constitution

Metin Özdemir

 

BÖLÜM 11 / SECTION 11

6360 Sayılı Kanun Hakkında Bir Yorum

A Commentary on Law No.6360

Zülfiye Yılmaz

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 4. Sayı (2013/2)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

2. CİLT 4. SAYI

 

Sunuş /Foreword

Anayasa Fetişizmi ve Anayasasızlaştırma İkilemi…

The Dilemma of Constitutional Fetishism and De-constitutionalization
Dilemme entre fétichisme constitutionnel et « déconstitutionnalisation »

İbrahim Ö. Kaboğlu

 

MAKALELER /ARTICLES

 

Türkiye ‘nin Zorlu Demokratik Anayasa Arayışı

La difficilerecherched’une constitution démocratique en Turquie

TheDifficultSearch foraDemocraticConstitutionin Turkey

AlainBockel

 

Amerika’da Demokrasi’den … Türkiye’de ‘İleri Demokrasi’ye

Democracy in USA… to ‘Further Democracy’ in Turkey

De la democracyen Amérique’…à la ‘démocratie avancée’ en Turquie From

Ercan Eyüboğlu

 

Yemen Ulusal Diyalog Kongresi

Yemen’s Natıonal Dialogue Conference
ChristinaMurray

 

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Adaylık (2007 Anayasa Değişikliği ve 6271 Nolu Yasa Ekseninde Karşılaştırmalı Bir Analiz)

Candidacy in Presidential Elections in Turkey (A Comparative

Analysisin Light of the 2007 Amendment and the Act

AbdullahSezer

 

Gezi Parkı Çıkmazında Demokrasi ve İnsan Hakları

Democracy and Human Rights at the Gezi Park Impasse

Erkan Duymaz

 

Türkiye’de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkına ilişkin Sorunlar

Constitutional Problems of Freedom ofAssembly in Turkey

Tolga Şirin

 

Afet Riski Altında Temel Hak ve Özgürlükler: 6306 Sayılı Afet Yasası Kapsamında Temel Hak ve Özürlüklere Getirilen Sınırlamalar

Fundamental Rights and Freedoms Under Catastrophe Risk: Limitations to Fundamental Rights and Freedoms within the Scope of Disaster Law no. 6306

Seda Yurtcanlı

 

Takdir Marjı Doktrini ve Türkiye Anayasa Mahkemesi Açısından Anlamı

Margin of Appreciation Doctrine and its Significance for the Turkish Constitutional Court

Tolga Şirin

 

KARAR İNCELEMELERİ / REVIEWS OF DECISIONS-JUDGEMENTS/NOTES DE JURISPRUDENCE

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin R.K.B/Türkiye Kararı ve Kararda Benimsenen Görüşlerin Olası Etkileri
R
.K.B/Turkey Decision of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women and the Possible Effects of the Views Adopted in the Decision
Tijen Dündar-Sezer

 

ANAYASA HABERLERİ / CONSTITUTIONAL NEWS / INFORMATIONS CONSTITUTIONNELS

Erkan Duymaz – Tolga Şirin

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 3. Sayı (2013/1)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

2. CİLT 3. SAYI

 

SUNUŞ YAZISI / EDITORIAL / AVANT-PROPOS


Yeni Anayasa : Süreç, İçerik ve Düzen
New Constitution: Process, Substance and Order
İbrahim Ö. Kaboğlu 7

 


MAKALELER / ARTICLES / ARTICLES

 

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Kurgusu ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Hukuk Normlarının Türetilme Öncüllerine Etkileri – Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Üzerine Bir Değerlendirme

Social Gender Fiction in Turkey and the Effect of Legal Norms for the Prevention of Violence Against Women on the Premises of Derivation – An Evaluation on the Law for the Prevention of Violence against Women and for the Protection of Family
Neval Oğan-Balkız 31

Çevresel Haklara İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Yaklaşımı
Environmental Rights in the European Court of Human Rights Approach
Nihan Yancı Özalp 53


Bir Cumhurbaşkanının Görevden Alınmasının İmkânsızlığı: Romanya’nın Siyasi Tasarımı
The Impossible Dismissal of a President: Romanian Political Design
L’impossible Révocation d’un Président: Le Design Politique Roumain
Elena Simina Tănăsescu 95

 


ÖZEL DOSYA PROF. DR. SERVER TANİLLİ VE PROF. DR. BÜLENT TANÖR ANMASI

SPECIAL TOPIC: COMMEMORATION OF PROF. DR. SERVER TANİLLİ AND PROF. DR. BÜLENT TANÖR
COMMÉMORATION EN HOMMAGE AUX PROF. DR. SERVER TANİLLİ ET PROF. DR. BÜLENT TANÖR


Aydınlanmanın Hocası Server Tanilli
Server Tanilli a Teacher of Enlightenment
Oktay Uygun 131

 

Devlet ve Demokrasi
State and Democracy in Memory of Server Tanilli
Oya Boyar 147

 

Bülent Tanör ve Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar
Bülent Tanör and Social Rights in Constitutional Law
Murat Sevinç 155

 

KARAR İNCELEMELERİ/ REVIEWS OF DECISIONS-JUDGEMENTS /NOTES DE JURISPRUDENCE

İHAM, DİSK/KESK c. Türkiye : 1 Mayıs Kararı İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, Emsal Bir Kararla Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs Alanı Olduğuna Hükmetti
European Court of Human Rights Held that Taksim was a Demonstration Place
Arzu Sun Becerik 165


Anayasa Mahkemesi’nin E. 2012/65, K. 2012/128 Sayı ve 20.09.2012 Tarihli Kararı (R.G. Tarih-Sayı: 18.04.2013-28622) Üzerine Kısa Bir Not/ Anayasa Mahkemesi’nin Peygamberi ve Ayrımcılık Hususunda Yeni Bir Adım
A Brief Note on the Constitutional Court’s Judgment Numbered: E. 2012/65, K. 2012/128, Dated: 20.09.2012/The Prophet of the Constitutional Court and a New Step About Discrimination)
O. Serkan Gülfidan 183


Özpınar v. Türkiye Kararı İncelemesi
Judgement Review: Ozpinar v. Turkey (Judgement of the European Court of Human Rights
Zülfiye Yılmaz 205

 

 

ÇEVİRİLER / TRANSLATIONS / TRADUCTIONS

 

Sürdürülebilir Demokrasi
About Continuous Democracy
Dominique Rousseau (Çeviren/Translated by) Nesrin Yılmaz Sales 219

 

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası v. Türkiye Davası (İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İkinci Daire Kararı)
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasi v. Turkey (European Court of Human Rights: Judgement of Second Section)
(Çeviren/Translated by) Tolga Şirin 245

 


KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW / BIBLIOGRAPHIE

 

Anayasal Yurtseverlik
Constitutional Patriotism
Tolga Şirin 263

 

ANAYASA HABERLERİ / CONSTITUTIONAL NEWS / INFORMATIONS