Anayasa Hukuku Dergisi 2. Sayı (2012/2)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

1. CİLT 2. SAYI

 

Sunuş/Foreword/Avant-propos

 

– I –
AKDENİZ’DE ANAYASACILIĞA DOĞRU

Anayasa Hukukçuları Ağı Projesi Avro-Akdeniz Coğrafi Bölgesinde Hukuk Devleti
Bertrand Mathieu

Tunus’ta Demokratik Geçiş
Yadh Ben Achour

Akdenizde Anayasacılık Hareketleri Karşısında Türkiye
İbrahim Ö. Kaboğlu

 

– II –
MAĞRİP/NORTH AFRICA/MAGHREB

Tunus Ulusal Kurucu Meclisi’nce Anayasa’nın Kaleme Alınması
Fadhel Moussa

Cezayir’de Umut ile Hayalkırıklığı Arasında Kurumsal ve Siyasi Reformlar
Bachir Yelles Chaouche

Demokrasiye Geçişin 3 Komisyonu
Neji Baccouche

 

– III –
MAŞRIK/MIDDLE EST/MACHREK

25 Ocak 2011 Devriminden Bu Yana Mısır’daki Anayasal Dönüşümler
Constitutional Developments in Egypt Since the Revolution of 2011
Les Evolutions Constitutionnelles en Egypte Depuis la Revolution du 25 Janvier 2011

Yousri Elassar

 

– IV –
TÜRKİYE’DE ANAYASAYI YENİLEME SÜRECİ

Anayasa Uzlaşma Komisyonu: Toplum Sözleşmesi İçin Bir Fırsat
Ahmet İyimaya

Demokrasi ve İnsan Hakları Önünde Bir Engel Olarak 1982 Anayasası’nın Ruhu
Atilla Kart

Tarihsel Ortak Değerler Işığında Yeni Anayasa Süreci
Faruk Bal

 

– V-
KUZEY AKDENİZ: KRİZ DÖNEMİNDE ANAYASACILIK

Avrupa ve İspanya’daki Anayasal Süreçler
Angel Rodriguez

Fransa’daki Mali Krizin Anayasal Sonuçları
Benoît Jean-Antoine

 

– VI –
TÜRKİYE/AKDENİZ VE AVRUPA

Tunus’ta Anayasal Ve Demokratik Geçiş Üzerine Düşünce ve Değerlendirmeler
Chawki Gaddes

Yazılı Anayasa – Yaşayan Anayasa, Anayasal Süreçte Kimlikler
Prof. Dr. Sibel İnceoğlu

Pan-Avrupa Akdeniz Anayasal Havzası ve Yeni Ulusalüstülük
Pasquale Policastro

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi 1. Sayı (2012/1)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

1. CİLT 1. SAYI

Önsöz/Foreword

Sunuş/Foreword/Avant – Propos 

Anayasacılık ve Türkiye’de Anayasal Hareketler
Constitutionalism and Constitutional Movements in Turkey
Le Constitutionnalisme et le Mouvement Constitutionnel en Turquie (disponible en français)
Prof. Dr. Jean Marcou 1

Anayasa: Yenileme Arayışı ve Değişikliklerin Sürekliliği Arasındaki İkilem
Dilemma between the Quest for Renewal and the Continuity of Amendments
Renouvellement de la Constitution en Turquie: Enjeux et Defis (disponible en français)
Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu 51

Anayasanın Yenilenmesi Kurucu Güç/Kurulu İktidar: Kuram ve Uygulama
Constituent/Constituted Power: Theory and Application (available in English)
Prof. Dr. Thomas Flenier 85

Anayasa Yapımında Yöntem Sorunları
Procedural Issues in Constitutional Change (available in English)
Prof. Dr. Ergun Özbudun 109

Anayasa Değişikliklerinin Anayasaya Uygunluğu Denetimi (Kusurlara Kusurlu Bir Cevap mı?)
Review of Constitutionality of Constitutional Amendments (An Imperfect Response to Imperfections?) (available in English)
Prof. Dr. Lech Garlicki ve Zofia A. Garlicka 145

Anayasanın Değiştirilemez Hükümleri: Almanya Perspektifi
The Irrevocable Provisions of the Constitution: The German Perspective
Les Dispositions Inalterables de la Constitution: la Perspective Allemande (disponible en français)
Prof. Dr. Rainer Arnold 225

Yeni Bir Anayasa İçin/İçinde Haklar ve Özgürlükler
Rights and Freedoms for/in a New Constitution (available in English)
Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu 233

Yargı Bağımsızlığı için Anayasal Öneriler
Constitutional Recommendations on Protecting Judicial Independence
Prof. Dr. Sibel İnceoğlu 259

Yasama
The Legislative Power (available in English)
Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Murat Yanık 295

Yürütme
Executive (available in English)
L’executif (disponible en français)
Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk 327

Laiklik
Secularism (available in English)
Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Selin Esen 381

Yeni Bir Anayasa için Somut Öneriler: “Yurttaşlık”/“Vatandaşlık”
Concrete Proposals for a New Constitution “Citizenship”  (available in English)
Prof. Dr. Naz Çavuşoğlu 405 

Merkez Çevre İlişkileri
Center-Periphery Relations (Decentralization) (available in English)
Prof. Dr. Turan Yıldırım 429

Anayasayı Yenileme Usullü
Procedure for Renewing the Constitution
La Procedure de Renouvellement de la Constitution (disponible en français)
Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Eric Sales 441

Demokratikleşme Sürecinde Anayasanın Hazırlanması
Drafting the Constitution in the Process of Democratic Transition
L’elaboration de la Constitution Dans le Processus de la Démocratisation (disponible en français)
Prof. Dr. Elena-Simina Tanasescu 457

Mısır’da Demokratikleşme Sürecinde Yeni Anayasanın Hazırlanması Yeni Dönemin Sorunları ve Mücadele Alanları
Drafting the New Constitution in the Process of Democratization in Egypt: Issues and Challenges in the New Era
L’élaboration de la Nouvelle Constitution Dans le Processus de la Démocratisation en Égypte Enjeux et Défis de la Nouvelle Période (disponible en français)
Dr. Taimour Mostafa-Kamel 493

Çok Katmanlı Yönetim Sistemi Tasarlamak İki Yakın Dönem Ortak Yönetim Denemesi
Designing Systems of Multi – Level Government – Two Recent Experiments with Cooperative Government (available in English)
Prof. Dr. Christina Murray 533

Asya Anayasacılığı: Halkçı Politikalardan Uzağa, Karşı Çoğunlukçu Kurumlara Doğru
Asian Constitutionalism: Away from Popular Politics, Toward Counter-Majoritarian Institutions (available in English)
Prof. Dr. Raul C. Pangalangan 587

Anayasanın Yenilenmesi veya Anahtar Kelimelerin Belirsizliği
The Renewal of the Constitution or on the Vagueness of Key Words (available in English)
Dr. Dr.h.c. Eivind Smith 611

Marmara Üniversitesi & Anayasa Hukuku Uluslararası Derneği 647
Marmara University & International Associaton of Constitutional Law (IACL) 651
Universite de Marmara & Association Internationale de Droit Constitutionnel (AIDC) 655